София, България
office@taxiclub.bg

ИА “Автомобилна администрация” се омота с данните за таксиметровите водачи

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ИА “Автомобилна администрация” се омота с данните за таксиметровите водачи

През ноември 2022 г. попитахме ИА “Автомобилна администрация” колко са водачите с валидни удостоверения, като поискахме справка и за разпределението им по общини. Паралелно с това провеждахме мониторинг върху регулацията и прилагането на националното законодателство и местните политики по отношение на таксиметровите превози на пътници, което обхващаше 123 общини, като изисквахме и актуална информация за издадените разрешения за таксиметров превоз. Оказа се, че резултатите силно се разминават, като в отделни общини отчетохме съществени несъответствия между броя на водачите и броя на таксиметровите автомобили, което поставя под съмнение цялостната регулация и ефективността на нормативната уредба.

Според предоставената информация от страна на ИА “Автомобилна администрация” (изтегли от ТУК) водачите с валидно удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил към 17 ноември 2022 г. са 13 017, а според общинските администрации автомобилите с издадено разрешение за таксиметров превоз са над 17 000. Дори самото несъответствие между тези цифри поставя сериозни въпроси, на които се опитахме да намерим отговор.

От ИА “Автомобилна администрация” обясниха, че данните за водачите са получени от различни източници, включително регистъра по чл. 12, ал. 4 от ЗАП, областните отдели на агенцията и други. Учудващо беше, че не е ползван регистърът по чл. 20 от Наредба 34, в който се вписват водачите, получили удостоверения за водач на лек таксиметров автомобил, както и че в агенцията не знаеха за съществуването на такъв регистър. В крайна сметка получихме устно потвърждение на предоставената от тях информация.

Свързахме се с общините, за да проверим откъде са извлечени техните данни. Очаквано, те заявиха, че данните са събрани от Единния таксиметров регистър или от техните (вътрешни) регистри, но не можеха да обяснят факта, че автомобилите с издадено разрешение за таксиметров превоз и платен данък понякога надхвърлят в пъти броя на правоспособните водачи в общината. Освен това, мнозина от тях заявиха, че нямат възможност за проверка на предоставените им от регистрираните търговци данни за водачите, които ще извършват дейност от тяхно име, но за собствена сметка, включително да правят проверка на истинността и валидността на техните удостоверения. Това означава, че проверката се извършва само на база документи, като може лесно да бъдат представени и фалшиви такива. Отделно от това, ако регистриран търговец не предостави данни за водач, който ще извършва дейност от негово име, общината издава разрешение за таксиметров превоз за заявените от него автомобили, предполагайки, че търговецът ще наеме водачи с трудов договор, които да ги управляват. Тези две хипотези са в основата на  документалната непроследимост и създават сериозни проблеми в анализирането на таксиметровият сектор.

В края на първото тримесечие на 2023 г. отново предприехме действия по изпълнението на проект “Мониторинг върху регулацията и изграждане на информационна база данни за таксиметровият сектор в Р България” . Фокусирахме се върху проблема с несъразмерния брой между правоспособните водачи и автомобилите с издадено разрешение за таксиметров превоз. Освен общинските администрации и ИА “Автомобилна администрация”, включихме и още една институция – Национална агенция по приходите, с надеждата тя да внесе допълнителна яснота при обобщаването на информацията, което в крайна сметка не се случи, а дори напротив- засили усещането за неспособността на  ИА “Автомобилна администрация” да регулира и контролира таксиметровият сектор.

Започнахме с ИА “Автомобилна администрация”, като поискахме информация за броя на водачите с валидно удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил към 01.04.2023 г. В две последователни решения – Решение 51-00-00-8/1/10.04.2023 г. и Решение № 51-00-00-9/3/26.04.2023 г. ни беше отказан достъп до информация с мотивът, че “с Решение №52-00-00-25/4/-17.11.2022 г. ИА “Автомобилна администрация” е предоставила вече същата и към настоящия момент не са изминали шест месеца от предоставянето й”. В действителност Закона за достъп до информация допуска такава възможност, но в само случай, че се иска една и съща информация. Безрезултатни се оказаха опитите ни да обясним на служителката в Дирекция  “Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“, която се занимава с отговорите по заявленията за достъп до обществена информация, че агенцията е предоставила данни за валидните удостоверения към 17.11.2022 г., като няма начин броят им да е същия и към 01.04.2023 г., предвид ежемесечното провеждане на изпити и въведения срок на валидност на удостоверенията. След проявеното неразбиране и категоричен отказ от страна на ИА “Автомобилна администрация” потърсихме съдействие от трето лице, за да стигнем все пак до търсената информация. Е, получихме я и всъщност стана ясно защо от агенцията се “дърпаха” и защо в публичната част на Единния таксиметров регистър търсенето на информация е умишлено затруднено, а справките са на практика невъзможни.

Според предоставената информация, водачите с валидно удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил са вече 18 088. Защо казваме “вече”? Това е увеличение с 5 017 броя спрямо данните от 17.11.2022 г. (само за близо шест месеца), което някои биха разтълкували като невиждан наплив на водачи към таксиметровия сектор. Да, ама не! От същата справка става ясно, че ИА “Автомобилна администрация е организирала през април т.г. 69 изпита за водач на лек таксиметров автомобил , като  в резултат от проведените изпити са издадени 167 нови удостоверения. И по 200 да издава на месец е ясно, че за шест месеца няма как новите водачи да достигат бройката от 5017. В действителност ние виждаме опит, предвид предишната кореспонденция и разговори с представители на ИА “Автомобилна администрация”, да бъде покрит броят на таксиметровите автомобили, чрез предоставянето на невярна информация, като по този начин бъде затруднено откриването на съответствия. 17 000 коли с издадено разрешение за таксиметров превоз, 18 100 правоспособни водача… и всичко е точно! Дали?!

Както казахме по-горе, мониторингът обхваща освен ИА “Автомобилна администрация” и общински администрации, както и Национална агенция по приходите.

От общинските администрации изискахме данни за броя на валидните разрешения за таксиметров превоз, издадени за територията на общината и за броя на водачите, вписани в разрешенията (т.е. извършващи дейност от името на регистриран търговец, но за собствена сметка). От Национална агенция по приходите изискахме информация за лицата, които към 01.04.2023 г. са назначени на трудов договор с код на длъжността 83222005 – Шофьор, такси по Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД 2011), разпределени по общини.

Част от резултатите:

Едва ли ИА “Автомобилна администрация” ще намери адекватно обяснение за тези разминавания. За нея е важно да има водачи, които да управляват таксиметровите автомобили. Дори само хипотетично.