София, България
office@taxiclub.bg

От 2021 г. удостоверенията за таксиметров превоз ще се издават от общините

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

От 2021 г. удостоверенията за таксиметров превоз ще се издават от общините

Във връзка с приетите изменения и допълнения на Закона за автомобилните превози, напомняме на търговците и водачите, че от 01.01.2021 г. влизат в сила новите правила за издаване на удостоверения за регистрация на търговци и разрешения за таксиметров превоз на пътници.

Според измененията удостоверенията за регистрация за търговците ще се издават от кметовете на общините или от оправомощени от тях длъжностни лица по адреса на управлението на търговеца, ако търговецът отговаря на изискванията за благонадеждност, разполага с поне едно собствено, наето или на лизинг превозно средство, което отговаря на изискванията по чл. 12, ал. 7 от ЗАП и няма публични задължения.
За издаване на удостоверение за регистрация и за вписване в регистъра търговецът подава заявление до кмета на общината, към което прилага:
1. документите, определени с наредбата по чл. 12а, ал. 5 от закона;
2. списък на водачите, които ще извършват дейността от негово име;
3. списък на превозните средства, с които ще извършва дейността.

Съгласно чл. 12, ал. 1 – 3 от Закона за автомобилните превози (ЗАП) таксиметров превоз на пътници може да се извършва от търговец, притежаващ удостоверение за регистрация. Таксиметров превоз може да се извършва и от водач от името на регистриран търговец, включен в удостоверението за регистрация. За да извършва дейността от името на регистрирания търговец, водачът трябва да отговаря на изискванията на чл. 24, ал. 3 от закона. Правоотношенията между регистрирания търговец и водача,който ще извършва дейността от негово име, но за своя сметка, се уреждат с писмен договор.

При непълноти на представените документи кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице в 10-дневен срок от подаване на заявлението писмено уведомява търговеца и дава срок 14 дни за отстраняването им.

В срок до 14 дни от подаване на заявлението или от отстраняването на непълнотите в срока по чл. 12, ал. 8 от ЗАП кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице извършва регистрацията и издава удостоверение за регистрация на търговеца за извършване на таксиметров превоз на пътници. Регистрацията е безсрочна.

Търговците подава заявление в 14-дневен срок при всяка промяна на вписаните в регистъра данни.

ВАЖНО!!!

Съгласно чл. 12, ал. 14 от ЗАП с наредба на общинските съвети се определя таксата за издаване на удостоверението за регистрация по чл. 12, ал. 1 и за вписване на промени.
В тази връзка Ви информираме, че при направена справка за приети решеня от общински съвети за определяне на таксите и внесени допълнения в Наредбите за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите установхме следнте размери на таксте:
1. За издаване на удостоверение за регистрация на търговец за извършване на таксиметров превоз на пътници- 100 лв.;
2. За включване в списъците към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство и за всеки конкретен водач, който ще извършва дейността от името на регистрирания превозвач, но за своя сметка – 10 лв.
3. За отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници – 100 лв.
4. За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници – 10 лв.

Забележа:
Направете справа във вашата общна за таксите и сроковете при издаването на удостоверения и разрешения за таксиметров превоз!

В заключение Ви информираме, че съгласно § 65, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, издадените до влизането в сила на закона удостоверения за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил запазват действието си до изтичането на срока на валидност.