София, България
office@taxiclub.bg

Издаване на дубликат на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

При изгубване или унищожаване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил, притежателят му подава заявление за издаване на дубликат.


УСЛУГАТА МОЖЕ ДА СЕ ЗАЯВИ НА МЯСТО ИЛИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ


Необходими документи:
1. Заявление за издаване на дубликат на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил;
2. Копие на свидетелството за управление на МПС;
3. Свидетелство за съдимост на кандидата в оригинал – прилага се за лицата, които не са български граждани. (Ако са изминали повече от шест месеца от издаването на изгубеното или унищожено удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил.);
4. Документ за платена такса за издаване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил (Прилага се в случай, че не са спазени изискванията на ИААА за попълване на данни при плащане по банков път).

Такса:
За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 4 лв.

Таксата се заплаща съгласно чл.88 от ТАРИФА № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията – основание за плащане – 341505

За извършване на служебна проверка от ИААА, с цел установяване на реализирано плащане по банков път, при превода на сумата следва да попълните:
– Три имена и ЕГН на заявителя/Наименование и БУЛСТАТ на фирма;
– Основание за плащане: съответния код от  Номенклатурата на кодове за заплащане на таксите по Тарифа 5 в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията;
– Вид документ – 09;
– Номер на документа, по който се плаща – регистрационен номер на заявлението за административна услуга и дата.

Банкова сметка на ИААА – Уникредит Булбанк: BG03 UNCR 9660 3120607317UNCRBGSF; BIC: UNCRBGSF

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
– На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
– По банков път;
– По електронен път.


ЗАЯВЯВАНЕ НА МЯСТО


Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката: Областните отдели на ИА “Автомобилна администрация”

ИЗТЕГЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА МЯСТО ОТ ТУК >>> Заявление за издаване на дубликат на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил

Подайте необходимите документи лично или чрез упълномощено лице (с нотариално заверено пълномощно)


ЗАЯВЯВАНЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ


Възможни начини за заявяване

• През портал за предоставяне на електронни услуги
• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

ИЗТЕГЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДАВАНЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ ОТ ТУК >>> Заявление за издаване на дубликат на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил

Преди да започнете електронно заявяване:

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

За да заявите услугата:

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето “Уникален номер на заявка”. Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”

или

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

 

Срок за издаване: 7 дни

В зависимост от заявеното, новото УВЛТА се получава: 
– На гише в регионално звено на ИААА.
– На гише в централно управление на ИААА.
– По куриер.

Нов срок на действие на УВЛТА: със срок на валидност на изгубения/откраднат документ

Орган по предоставянето на административната услуга:
Изпълнителен директор

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Изпълнителен директор

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Изпълнителен директор

 

Последна актуализация: 15.09.2022 г.