София, България
office@taxiclub.bg

Как се обжалват Акт и Наказателно постановление

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) поставя началото на образуваното срещу Вас т.нар. административно-наказателно производство. Актът се съставя от контролен орган при констатиране на нарушение, във Ваше присъствие, но може да бъде съставен и във Ваше отсъствие в случаите, в които сте уведомени от органите на МВР да се явите на определена дата или в определен срок за съставяне на АУАН, но не сте го направили.

АУАН очертава основните моменти в образуваното с него административно-наказателно производство. В този акт се посочва в какво се изразява извършеното от Вас нарушение (или какво твърдят контролните органите, че сте извършили), съответно коя е нормативната разпоредба, която се твърди че сте нарушили. Тази информация Ви е достатъчна, за да се ориентирате каква санкция би последвала.
Съставянето на акта трябва да става при спазването на определени правила и да съдържа задължителни реквизити:
– трите имена на съставителя на акта и неговата длъжност;
-дата  на съставяне на акта;
-дата и място на извършване на нарушението;
-описание на нарушението и обстоятелствата, при което е извършено;
-нарушените законови разпоредби;
-данни на водача;
-данни на свидетелите.
*Свидетели могат да бъдат и длъжностни лица.

Липсата на само един от изброените реквизити в акта може да  превърне АУАН в невалиден.

АУАН не подлежи на обжалване, но срещу него може да бъде подадено Възражение/Жалба пред органа, който го е издал. Подаването на това възражение/жалба не е задължително, но е желателно и може да допринесе за благоприятен изход за Вас. Това възражение/жалба следва да се подаде в 3-дневен срок от датата, на която Ви е връчен АУАН.

ИЗТЕГЛИ ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ НА ВЪЗРАЖЕНИЕ ПРОТИВ АУАН – ТУК

АУАН е предпоставка за издаване на Наказателно постановление, с което ще Ви бъде наложена определена санкция.

Наказателно постановление (НП) се издава въз основа на АУАН, съставен от служители на административен/контролен орган. Наказателното постановление трябва да бъде издадено в 6-месечен срок от съставянето на АУАН. В противен случай образуваното  административнонаказателно производство срещу Вас подлежи на  прекратяване.

В случай, че НП е издадено в срок, същото Ви се връчва с разписка и от този момент тече 7-дневен срок за обжалване пред Районен съд, в района на който е извършено или довършено нарушението чрез наказващия орган, който го е издал.

НП се обжалва чрез жалба до съда, подадена чрез органа, който е издал НП, той комплектова преписката и я препраща до съда, в района на който е извършено или довършено нарушението.
Жалбата трябва да съдържа данните на жалобоподателя – три имена, ЕГН, адрес, телефон, електронен адрес, ако има такъв. Означава се обжалваното наказателно постановление и органа, който го е издал.

В жалбата трябва да бъде описано както какво се иска , като например отмяна или намаляване размера на глобата, така и да се посочи всичко, което се счита за незаконосъобразно или пък несправедливо. Необходимо е накрая да се посочат всички доказателства, на които жалбоподателят се позовава. Жалбата задъжително се подписва.

Такса за подаване на жалбата не се дължи.

ИЗТЕГЛИ ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ НА ЖАЛБА ПРОТИВ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ – ТУК

Жалбата се подава по два начина:
1. На място в съответния орган в поне два екземпляра – за административния орган и за съда. Не забравяйте да поискате вх.№ или такъв да бъде поставен на Вашия екземпляр от жалбата (трети екземпляр).
2. По пощата с обратна разписка и отбелязване на текст „Жалба срещу НП. №..”

Съдът образува и гледа делото в състав от един съдия, като призовава в открито заседание жалбоподателя, лицата, поискали обезщетение, органа, издал наказателното потановление, както и допуснатите от съда свидетели.

Делото се разглежда и в случаите, когато жалбоподателят не е бил намерен на посочения от него адрес в жалбата.

Съдът се произнася с решение, с което може да потвърди, да измени или отмени наказателното постановление.

Решението на  Районен съд подлежи на обжалване пред Административен съд. Това обжалване се нарича касационно обжалване, а жалбата, с която се прави – касационна жалба.

 Срокът за обжалване е 14-дневен и тече от получаване на съобщението, че е изготвено решение.

Касационна жалба се подава чрез Районния съд.

Не се дължи държавна такса за подаването на касационната жалба.

В това производство се допускат само писмени доказателства.