София, България
office@taxiclub.bg

Поведение при ПТП

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

В СЛУЧАЙ ЧЕ СМЕ УЧАСТНИЦИ В ПТП, ЗА НАС Е ВАЖНО ДА ЗНАЕМ:

Пострадал при пътнотранспортно произшествие е всяко лице, на което вследствие на настъпило ПТП е причинена лека, средна или тежка телесна повреда.

ВОДАЧЪТ на пътно превозно средство, участник в ПТП, е длъжен, без да създава опасност за движението по пътя, да спре, за да установи какви са последиците от произшествието.

ПРИ ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПТП ХОРА:
ВОДАЧЪТ е длъжен да:
– да уведоми полицейските органи от Министерството на вътрешните работи;
– да остане на мястото на произшествието и да изчака пристигането на компетентните органи на МВР;
– до пристигането на полицаите, според необходимостта, да вземе мерки за безопасността на движението и да окаже помощ на пострадалите, ако това не представлява опасност за него;
– да не премества превозното средство, ако то не пречи на движението, както и да не променя състоянието му до идването на полицаите освен ако с него е необходимо да превози до лечебното заведение пострадалите. След това е длъжен веднага да се завърне на мястото на произшествието;
– да вземе мерки следите от ПТП да бъдат запазени до тяхното фиксиране или описване от компетентните служби;
– да не консумира алкохолни напитки до пристигането на контролните органи.

ПРИ ПТП САМО С ИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ :
ВОДАЧЪТ е длъжен:
– да окаже съдействие за установяване на вредите от произшествието;
– ако между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те преместват превозните средства така, че да не възпрепятстват движението, И ПОПЪЛВАТ СВОИТЕ ДАННИ В ДВУСТРАНЕН КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ПТП;
– ако между участниците в произшествието няма съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те, без да напускат местопроизшествието, уведомяват полицейските органи от МВР на територията, на която е настъпило произшествието, и изпълняват дадените им указания.

ВСЕКИ УЧАСТНИК в ПТП е длъжен при поискване от други участници в движението да дава данни за самоличността си и за задължителната си застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, а в зависимост от последиците от произшествието и да уведоми собствениците на имуществото, което е повредил в резултат на произшествието.
Водач на моторно превозно средство, който не е участник в ПТП, когато пристигне на мястото на произшествието, според необходимостта е длъжен:
– да вземе мерки за осигуряване безопасността на движението и да окаже помощ на пострадалите, ако това не представлява опасност за него;
– да уведоми за произшествието полицейските органи или администрацията на общината, на чиято територия е станало произшествието, ако при произшествието има пострадали хора.

СЛУЖБИ ЗА КОНТРОЛ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Службите за контрол на МВР ПОСЕЩАВАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО мястото на ПТП, когато:
– при произшествието има убит или ранен човек;
– МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОИЗШЕСТВИЕТО ИМА РАЗНОГЛАСИЕ ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, СВЪРЗАНИ С НЕГО;
– има съмнение, че участник в произшествието е под въздействието на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози или не притежава необходимите права за управление на МПС;
– произшествието е с един участник и МПС не е в състояние да се придвижи на собствен ход поради причинените му от произшествието вреди;
– произшествието е предизвикало задръстване на платното за движение;
– в произшествието участва ППС, което превозва опасен товар или товар, който се е разпилял на пътя, и в резултат на това създава опасност за движението;
– произшествието е с участието на ППС на Министерството на отбраната или на Българската армия, както и на съюзнически и/или чужди въоръжени сили, преминаващи през територията на Република България или пребиваващи на нея; в този случай се уведомява служба „Военна полиция“ към министъра на отбраната.

ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ХАРАКТЕРА НА ПТП

С Наредба №Iз-41 от 12 януари 2009 г. за документите и реда за съставянето им при ПТП и реда за информиране между Министерството на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Гаранционния фонд са регламентирани документите, изготвяни при настъпване на ПТП, редът за тяхното съставяне и редът за обмен на информация между МВР и Гаранционния фонд за настъпилите ПТП.
За настъпило ПТП се съставят следните документи:
– констативен протокол за ПТП с пострадали лица;
– протокол за ПТП с материални щети;
– двустранен констативен протокол за ПТП.

При ПТП с пострадали лица се съставя констативен протокол за ПТП и се изготвя подробна план-схема на ПТП от органите на „Пътна полиция“. Протоколът при ПТП с пострадали лица се съставя в едномесечен срок от датата на ПТП.
При ПТП с материални щети се съставя протокол за ПТП с материални щети
Когато при произшествието са причинени само материални щети и между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те попълват своите данни в двустранен констативен протокол за ПТП. Двустранен констативен протокол не се попълва при условие, че има съмнение, че участник в произшествието е под въздействието на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози или не притежава необходимите права за управление на моторно превозно средство.
ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ, които сключват договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, са длъжни да предоставят безплатно в два екземпляра бланка за двустранен констативен протокол за ПТП при сключване на договора, както и при поискване. Двустранният констативен протокол е валиден и когато бланката не е предоставена от застрахователя.

Преписи от констативен протокол за ПТП с пострадали лица и протокол за ПТП с материални щети се издават от органите на „Пътна полиция“ на трети лица, претърпели вреди от ПТП, както и при загубване на оригинала. Преписът се издава от структурното звено, съставило документа, въз основа на писмено искане. Преписът се заверява, като в горния ляв ъгъл се отбелязва „препис“ и се полагат подпис и печат.
При посещение на ПТП органите на „Пътна полиция“ заснемат разположението на ППС и причинените щети в електронен формат.
Не се посещават от „Пътна полиция“ и не се съставят документи за:
– повреди на МПС, възникнали в резултат на природни бедствия;
– пожар на МПС;
– повреди на МПС, възникнали в паркирано състояние;
– повреди на МПС, които не са причинени от друго ППС освен когато повредите са причинени в резултат на пътнотранспортно произшествие с един участник и МПС не е в състояние да се придвижи на собствен ход;
– повреди по стъклата на автомобила.