София, България
office@taxiclub.bg

Продължаване на валидността на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Валидността на удостоверението за водач на лек таксиметров автомобил може да се продължи за нов срок от 5 години без полагането отново на изпит.


Необходими условия, за подновяване на УВЛТА:
Водачът на лек таксиметров автомобил трябва да:
1. притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство от категория В;
2. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер или за престъпление по транспорта и/или да не е лишен по съдебен или административен ред от правото да управлява моторно превозно средство;
3. няма наложени административни наказания за управление на моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително през последната година;
4. е психологически годен по смисъла на чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата;
5. притежава удостоверение на водач на лек таксиметров автомобил, валидно за съответната община, на чиято територия се извършват превозите.

Необходими документи:
1. Заявление;
2. Копие на валидно свидетелство за управление на МПС ;
3. Справка за наложените наказания на кандидата през последната година от съответното звено “Пътна полиция”, в което водачът се води на отчет;
4. Свидетелство за съдимост в оригинал – прилага се за лицата, които не са български граждани.

Заявлението с приложените документи трябва да бъде подадено в срок до 6 месеца след изтичане на наличното удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил лично или чрез упълномощено лице (с нотариално заверено пълномощно)

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката: Областните отдели на ИА “Автомобилна администрация”

Такса:  За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 4 лв.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
– На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
– По банков път;
– По електронен път.

Срок за издаване: 14 дни

В зависимост от заявеното, новото УВЛТА се получава: 
– На гише в регионално звено на ИААА.
– На гише в централно управление на ИААА.
– По куриер.

Нов срок на действие на УВЛТА: 5 години

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК >>> Образец на Заявление за продължаване срока за валидност на УВЛТА

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Министър на транспорта и съобщенията