София, България
office@taxiclub.bg

Заявления и образци – ТЪРГОВЦИ

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4а – СПИСЪК НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА, С КОИТО ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4б – СПИСЪК С ДАННИ НА ВОДАЧИТЕ, КОИТО ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5в – ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И/ИЛИ ВОДАЧИ В СПИСЪКА/СПИСЪЦИТЕ КЪМ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5г – ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПИСВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И/ИЛИ ВОДАЧИ ОТ СПИСЪКА/СПИСЪЦИТЕ КЪМ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5д – ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВАТА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5е – ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ

Приложение № 5ж – ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ВПИСАНИ В РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 4, АЛ. 2 И В УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ

 

* Образците се изтеглят във формат .pdf, защитени са с воден знак и са само за преглед

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5з – ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

Приложение № 5и – ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ВПИСАНИ В РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

Приложение № 5й – ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ

 

* Образците се изтеглят във формат .pdf, защитени са с воден знак и са само за преглед