София, България
office@taxiclub.bg

Издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници към удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Условия 


Разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници и холограмата се издават по заявление на регистриран търговец, който няма публични задължения, освен когато са разсрочени или отсрочени по законов ред. Разрешението се издава за всеки отделен автомобил от кмета на общината, за която се иска разрешение, или оправомощено от него длъжностно лице .

Документи


За издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници и холограма, търговецът подава:

  1. заявление по образец (Приложение № 5з към Наредба № 34) до кмета на общината, за която се иска разрешение;
  2. фискален бон, издаден от таксиметровия апарат за всеки автомобил от списъка по т. 3.

Вътрешен ход на процедурата


При непълноти на представените документи  кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице в 10-дневен срок от получаване на заявлението писмено уведомява търговеца и предоставя 14-дневен срок за отстраняването им. *

В 14-дневен срок от получаване на заявлението или от отстраняването на непълнотите на представените документи кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешението или със заповед отказва издаването му, ако не са налице обстоятелствата по чл. 24а, ал. 2 от Закона за автомобилните превози. *

* Общинските администрации имат възможност, чрез вътрешни актове да прилагат по- кратки срокове от задължителните,  определени от Наредба № 34.

Цена


Определя се от Общински съвет по регистрация на търговеца

Изтегляне на приложения


Приложение № 5з- Заявление за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници към удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз