София, България
office@taxiclub.bg

Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Условия 


Регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници се извършва в случаите, когато търговецът:
1. отговаря на изискванията за благонадеждност*;
2. разполага с поне едно собствено, наето или на лизинг превозно средство, което отговаря на изискванията по чл. 12, ал. 7 от Закона за автомобилните превози;
3. няма публични задължения.

* Изискванията за благонадеждност по ал. 1, т. 1 са изпълнени, когато лицата, които представляват търговеца, членовете на неговите управителни и надзорни органи не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или не са лишени с влязла в сила присъда от правото да упражняват превозна дейност, както и когато не са участвали в управлението на търговец, на който правата са прекратени по реда на чл. 12, ал. 13, т. 1, букви “а”, “в”, “г” или “д” от Закона за автомобилните превози

Документи


За вписване в регистъра по чл. 4, ал. 1 и издаване на удостоверение за регистрация търговецът по чл. 3, ал. 1 подава заявление по образец (приложение № 4 към Наредба № 34) до кмета на общината по адреса на управление на търговеца, в което посочва ЕИК/БУЛСТАТ и прилага следните документи:
1. за лицата по чл. 5, ал. 2, които не са български граждани – свидетелство за съдимост в оригинал; (кметовете на общини или оправомощени от тях длъжностни лица извършват служебна проверка на обстоятелствата по чл. 5 от Наредба № 34 в Министерството на правосъдието, когато лицата са български граждани; ако при проверката се установи, че за лицето има съставен бюлетин за съдимост, кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице изискват справка за съдимост от районния съд по месторождение на лицето или свидетелство за съдимост от лицето);
2. списък на превозните средства, с които търговецът ще извършва таксиметров превоз на пътници (приложение № 4а към Наредба № 34);
3. документ, удостоверяващ съгласието на собственика на превозното средство то да бъде вписано в списъка към удостоверението за регистрация, когато превозното средство не е собственост на търговеца;
4. списък с данни на лицата по чл. 3, ал. 2 от Наредба № 34 (приложение № 4б към Наредба № 34);
5. копие на писмен договор, уреждащ правоотношенията му с лицата по чл. 3, ал. 2 от Наредба № 34.

Вътрешен ход на процедурата


При непълноти на представените документи кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице в 10-дневен срок от подаване на заявлението писмено уведомяват търговеца и му предоставят 14-дневен срок за отстраняването им.

Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице извършват служебна проверка за регистрация на превозните средства в регистъра на пътните превозни средства, воден от Министерството на вътрешните работи.

В 14-дневен срок от подаването на заявлението или от отстраняването на непълнотите на представените документи кметът на общината или упълномощени от него длъжностни лица извършват регистрация и издават удостоверение за регистрация на търговците, които отговарят на изискванията на чл. 5 и са приложили документите по чл. 9 от Наредба № 34.

Удостоверението за регистрация е поименно, не подлежи на преотстъпване и се издава по образец приложение № 5) в два еднообразни екземпляра – един за търговеца и един за общината. Неразделна част от удостоверението за регистрация е списъкът на превозните средства, с които търговецът ще осъществява дейността (приложение № 5а), и списъкът с данни на водачите, които ще извършват дейността от името на търговеца, но за своя сметка (приложение № 5б)

Цена


Определя се от Общински съвет по регистрация на търговеца

Изтегляне на приложения


Приложение № 4- Заявление за извършване на регистрация

Приложение № 4а- списък на превозните средства, с които търговецът ще извършва таксиметров превоз на пътници

Документ, удостоверяващ съгласието на собственика на превозното средство то да бъде вписано в списъка към удостоверението за регистрация, когато превозното средство не е собственост на търговеца;

Приложение № 4б- списък с данни на лицата по чл. 3, ал. 2 от Наредба № 34

Копие на писмен договор, уреждащ правоотношенията му с лицата по чл. 3, ал. 2 от Наредба № 34