София, България
office@taxiclub.bg

Прекратяване действието на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Условия 


Действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници може да бъде заявено от регистрираният търговец чрез заявление до кмета на общината

Документи


За прекратяване правото за извършване на таксиметров превоз, търговецът подадава заявление по образец (Приложение № 5й към Наредба № 34) до кмета на общината издала разрешението.

Вътрешен ход на процедурата


Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице прекратява със заповед действието на разрешението.

Цена


Определя се от Общински съвет по регистрация на търговеца

Изтегляне на приложения


Приложение № 5й- Заявление за прекратяване действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници