София, България
office@taxiclub.bg

Прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Условия 


Правото да се извършва таксиметров превоз на пътници може да се прекрати по заявление на притежателя.

Документи


За прекратяване правото за извършване на таксиметров превоз, търговецът може да подаде заявление по образец (Приложение № 5д към Наредба № 34) до кмета на общината по регистрация.

Вътрешен ход на процедурата


Заличаването от регистъра на основание чл. 13, т. 2 от Наредба № 34 се извършва от длъжностни лица, оправомощени от кмета на общината, с отбелязване в регистъра на съответните обстоятелства, представляващи основание за заличаване.

Цена


Определя се от Общински съвет по регистрация на търговеца

Изтегляне на приложения


Приложение № 5д- Заявление за прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз