София, България
office@taxiclub.bg

Промяна на обстоятелствата, вписани в регистъра по чл. 4, ал. 1 и в удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Условия 


Искане за извършване на промени в регистъра и в удостоверението за регистрация се прави в 14-дневен срок от промяната на обстоятелствата, които подлежат на вписване, чрез подаване на заявление от регистрирания търговец до кмета на общината по образец (приложение № 5ж). Към заявлението се прилагат документи, удостоверяващи изменените обстоятелства.

Документи


За извършване на промени в регистъра и в удостоверението за регистрация, търговецът подава заявление по образец (Приложение № 5ж към Наредба № 34) до кмета на общината по регистрация.

Вътрешен ход на процедурата


Липсва информация

Цена


Определя се от Общински съвет по регистрация на търговеца

Изтегляне на приложения


Приложение № 5ж- Заявление за промяна на обстоятелствата, вписани в регистъра по чл. 4, ал. 1 и в удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз