София, България
office@taxiclub.bg

Речник на често използвани термини при лизинг

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Лизингодател- Лизинговата компания е страна по лизинговия договор, която притежава оборудването и оправомощава лизингополучателя да го използва за определен период от време, в замяна на определени лизингови плащания.

Лизингополучател- Клиент е страна по лизинговия договор, която получава правото да използва временно лизингата вещ в замяна на плащане на лизингови вноски.

Финансов лизинг- Финансовият лизинг е форма на средносрочно до дългосрочно финансиране. Съгласно българското законодателство това е договор, при който лизингодателят прехвърля на лизингополучателя по-голямата част от рисковете и правата, свързани със собствеността над актива Въпреки че лизингодателят запазва собствеността си върху актива, активът влиза в счетоводния баланс на лизингополучателя и той начислява амортизационни отчисления върху актива. По отношение на облагането лизингополучатерят има правото да приспада амортизацията и разходите за лихви от облагаемата си печалба.

Оперативен лизинг- За разлика от финансовия лизинг, оператовният лизинг е краткосрочен и при равни други условия срокът му не покрива пълния икономически живот на лизингования актив. Лизингодателят носи всички рискове и права, свързани със собствеността над лизинговата вещ, и предоставя на лизингополучателя услуги за лизингованите машини и оборудване. По отношение на данъчното облагане, лизингополучателят има правото да приспадне цялата стойност на лизинговата вноска от облагаемата си печалба.

Обратен лизинг- Сделка, при която дадена фирма продава актив, който притежава в момента на лизингодател и едновременно с това встъпва в договорни взаимоотношения със същия лизингодател като лизингополучател на същото това оборудване. Целта на лизингополучателя е да подобри финансовото си състояние, като овободи част от финансовия си ресурс, инвестиран в производство, и го прехвърли към други сфери. Обратният лизинг дава възможностна лизингополучателите да изберат данъчния режим, който е най-подходящ за тях.

Сублизинг- Понякога лизингът не се извършва директно, а чрез посредник. При сублизингова операция основният лизингодател (напр. лизингова компания) отдава активи на лизингополучател/посредник (напр. фирма за отдаване на коли под наем) при условия на лизинг, който от своя страна сублизингова тези активи на лизингополучателя (напр. физическо лице). В този случай обикновено рискът от неплащане от страна на лизингополучателя е за сметка на посредника.

Лизинг от първа ръка- Преди отдаването му при условия на лизинг оборудването не е било използвано.

Лизинг от втора ръка- Обект на лизинга е употребявано оборудване с напълно запазени потребителни качества. Обикновено оборудването се ремонтира преди повторното му преотдаване на лизинг. Изисква се също така оценка от страна на независим експерт.

Доставна стойност- Стойността на актива с включени всички такси, разходи за транспортиране и митнически такси.

Първоначална вноска- Процент от доставната цена, който се плаща от лизингополучателя по времето на подписване на лизинговия договор. При изчисляването на погасителния план сумата на първоначалното плащане се изважда от доставната стойност.

Лизингова цена- Сумата от Първоночалнота вноска, всички месечни плащания и остатъчната стойност.

Лизингов лихвен процент- Общата сума на лихвата, платима от лизингополучателя през времето на лизинговия договор, разделена на цялата главница, финансирана от лизингодателя.

Лизингов актив- Активите, подходящи за лизинг, обикновено отговарят на следните изисквания: дълъг полезен живот, обособимост, продаваемост, преносимост, да са полезни за множество потребители.

Срок на лизинговия договор- Това е периодът от време, през който лизингополучателят използва лизинговата вещ и периодично изплаща лизингови вноски.

Погасителен план- Погасителният план е неразделна част от лизинговия договор, в която е упомената сумата на лизинговия договор и съответните дати на плащане на лизинговите вноски.

Остатъчна стойност- Част от цената на актива, която лизингополучателят ще плати в края на лизинговия срок, преди прехвърлянето на собствеността към него.

Лизингова програма за доставчици (vendor leasing, sales-aid leasing)- Бизнес сътрудничество между лизингова компания и търговец, при което на доставчика се предоставя финансиране с цел да се стимулират продажбите на продавача. Лизинговата компания предлага лизинг или договори за условна продажба на клиентите на продавача и изпълнява административните задачи по проверка на кредитоспособността, данъчни плащания, различни административни разходи и пр. Лизингова програма за доставчици с клауза за обратно изкупуване е споразумение с търговец на оборудване, при което той се съгласява да изкупи остатъчната стойност на лизингодателя в дадена лизингова сделка, инициирана от продавача, обикновено при поискване от лизингодателя, след като лизингополучателят е преустановил лизинговите плащания.

Лизингово плащане- Фиксирано периодично плащане за фиксиран период от време, което лизингополучателя плаща на лизингодателя.