София, България
office@taxiclub.bg

Община ПЕЩЕРА

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 300лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.

Коментар:
От общинската администрация посочват, че методиката е посочена в Наредба за определянето на местните данъци и такси на територията на Община Пещера, в Раздел VIII – Данък върху таксиметров превоз.
При направената справка установихме, че въпросната “методика” определя начина на изчисляване размера на данъка за всеки отделен автомобил, след като вече е приет годишният му размер, а това не отговаря на зададените към администрацията въпроси.


БРОЙ АВТОМОБИЛИ – 7 бр.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.

Коментар:
От общинската администрация посочват, че разпределението между превозвачите се  осъществява в условията на лоялна конкуренция, без да се създава монополно положение за един или няколко превозвача. Методика и начин на разпределение е във връзка със становища на комисии, във връзка с чл. 24, ал. 1 от Закона за автомобилни превози. Становищата не са предоставени от страна на администрацията, което определя твърдението като хипотетично и ненадежно.


МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,80лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 0,90лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,30лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,50лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.

Коментар:
От общинската администрация посочват, че методиката и начина на определяне са съгласно чл. 24, ал. 11 от Закона за автомобилните превози.

Към датата на издаденото Решение за достъп до обществена информация (01.08.2022 г.) ал. 11 в чл. 24 от Закона за автомобилни превози не съществува. Също така в ЗАП никъде не определяна методика или начин на определяне на минимални и максимални цени за 1 км. таксиметров превоз. Закона само и единствено задължава общинските съвети да приемат такива.


Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.


Последна актуализация 01.08.2022г.