София, България
office@taxiclub.bg

Община ПЛЕВЕН

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 450лв. 300лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.

В съответствие с чл. 107, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. ДЗЛ заплащат годишния данък върху таксиметров превоз на пътнижи за 2022 г., определен в съответната наредба на общинския съвет, намален с разликата между размера на определения от ОС данък върху таксиметров превоз на пътници за 2021 г. и минималния годишен размер на данъка по чл. 61ф от Закона за местните данъци и такси от 300лв, но не по- малко от 300лв.

БРОЙ АВТОМОБИЛИ – 500бр.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.

МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,60лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 0,63лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,20лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,30лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.

 

Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози

Последна актуализация 25.07.2022г.