София, България
office@taxiclub.bg

Община ПЛОВДИВ

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 300лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.

КАК ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Е ОПРЕДЕЛИЛА ДАНЪКА:
“Преди внасянето в Общински съвет – Пловдив на предложението за приемане на размера на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници е направен анализ на броя на превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и на броя на автомобилите, за които е издадено разрешение по Закона за автомобилните превози за извършване на таксиметров превоз на пътници от кмета на Община Пловдив или от упълномощено от него лице, както и на събраните суми от данък върху таксиметров превоз на пътници в Община Пловдив за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2021 г.
По предоставени на 05.10.2021 г. от ОП „Организация и контрол на транспорта” към Община Пловдив данни, валидни за м. септември 2021 г., за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. има издадени 1 396 броя разрешения за таксиметров превоз на пътници.
Събраните суми от данък върху таксиметров превоз на пътници в Община Пловдив за периода 01.01.2019 г. – 30.09.2019 г. са в размер на 685 163,64 лв., за периода 01.01.2020 г. – 30.09.2020 г.  са в размер на 506 252,70 лв. и за периода 01.01.2021 г. – 30.09.2021 г. са в размер на 608 763,00 лв. /в т.ч. 207 400,00 лв. от задължените лица и 401 363,00 лв. от компенсация по чл. 107, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г./
Глобалната пандемия от COVID-19 и породената от това икономическа несигурност и невъзможност за изготвяне на реалистична средносрочна макроикономическа и бюджетна прогноза ограничиха възможността за запазване на формата, съдържанието и хоризонта на досегашните средносрочни бюджетни прогнози.
В тази връзка е направено предложението, с което годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници в            Община Пловдив за 2022 г. да бъде намален от 750 лева на 300 лева.
На база анализираните данни е направена и прогноза за очакваните постъпления за 2022 година от данък върху таксиметров превоз на пътници в Община Пловдив.”


МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,65лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 0,75лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,10лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,30лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.

Решението за определянето на минимални и максимални цени за 1 км. пробег е взето с правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24а, ал. 5 от Закона за автомобилните превози и чл. 3а от Наредба № 34 от 06. 12. 1999 г. за таксиметров превоз на пътници, и фактически основания: законово установената възможност Общински съвет – Пловдив да определи минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници за 1 /един/ километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Пловдив. (Минималните и максимални цени са определени с Решение № 343 от 23.10.2014 г. – бел. ред.)


ОПРЕДЕЛЕН ОБЩ БРОЙ АВТОМОБИЛИ – 2000бр.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.

До настоящия момент в общинската администрация не са получавали информация за недостиг или за нужда от регулация по отношение разпределението между регистрираните търговци. (Това е типичен пример за прехвърляне/бягане от отговорност, понеже задължение на общинската администрация е да регулира броя на таксиметровите автомобили и да определи критерии за разпределението им между регистрираните търговци. Никъде в нормативната уредба не е упоменато, че трябва да постъпи сигнал, искане или каквато и да била информация, за да изпълни вменените й със Закона за автомобилните превози задължения- бел. ред.)


Последна актуализация 08.08.2022 г.


Валидни разрешения за таксиметров превоз към 01.09.2022 г.: 1325 

Регистрирани търговци за извършване на таксиметров превоз: 518

Вписани автомобили в списъците към удостоверенията на търговци: 1910

Правоспособни водачи с валидно УВЛТА за територията на общината: 1105

Вписани водачи към удостоверенията за регистрация на търговци за извършване на таксиметров превоз: НЯМА ДАННИ

Вписани водачи в разрешенията за таксиметров превоз:  73 (вписани в разрешението, които ще извършват таксиметров превоз от името на регистриран търговец, но за своя сметка)


Последна актуализация 11.11.2022г.


АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ

Издаване на Удостоверение за извършване на таксиметров превоз: Срок: 14 дни- 60 лв. ; Срок: 24 часа- 80 лв.

Издаване на дубликат от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз: Срок: 14 дни- 10 лв.; Срок: 24 часа- 20 лв.

Вписване на автомобили в списъка към удостоверението за регистрация: Срок: 14 дни- 5 лв.; Срок: 24 часа- 10лв.

Отписване на автомобил от списъка към удостоверението за регистрация: Срок: 14 дни- 5 лв.; Срок: 24 часа- 10лв.

Вписване на водач в списъка към удостоверението за регистрация: Срок: 14 дни- 5 лв.; Срок: 24 часа- 10лв.

Отписване на водач от списъка към удостоверението за регистрация: 5 лв. Срок: НЕУТОЧНЕН

Издаване на Разрешение за таксиметров превоз, вкл. 2 бр. холограмни стикери: за първоначално издаване- 34 лв. и 24 лв. за всяко продължение на валидността на разрешението- 24 лв. Срок: НЕУТОЧНЕН

Промяна в обстоятелствата, вписани в разрешението за извършване на таксиметров превоз: 20 лв. Срок: НЕУТОЧНЕН

Вписване на водачи към разрешението за таксиметров превоз: БЕЗ ТАКСА. Срок: НЕУТОЧНЕН