София, България
office@taxiclub.bg

Община РАЗГРАД

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 350лв. 300лв.
Няма данни за ползвани методика и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.

Съгласно разпоредбата на чл. 107, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година, обнародван в ДВ, бр. 18 от 04.03.2022 г., в сила от 01.01.2022 г., размера на Данъка върху таксиметров превоз на пътници, дължим за 2022 година, е 300 лв. за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

При определяне размера на данъка Община Разград е извършила проучване относно броя на таксиметровите автомобили, регистрирани на територията на община Разград, които към момента на приемане на решението на общинския съвет за определяне размера на данъка средно годишно са варирали между 180 и 200 броя автомобили, извършващи таксиметров превоз на пътници. При цена на услугата за таксиметров превоз, определена от Общински съвет Разград, както и броя на потребителите на същата, по експертно становище на специалисти от бранша нетните приходи от извършването на дейността, като обобщен показател, са възлизали в размер между 4000 лв. и 5000 лв. годишно за един автомобил. С оглед на горното и предвид факта, че таксиметровият превоз на пътници не е атрактивен бизнес на територията на общината Общински съвет Разград е решил да определи данъка за таксиметров превоз на пътници в размер, близък до минималния такъв от 300 лв., определен в границите, приети в чл. 61ф, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.


БРОЙ АВТОМОБИЛИ – 250бр.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.

Максималния брой автомобили за  един превозвач на територията на Община Разград не може да превишава 55 автомобила. Издаване на ново разрешение за таксиметров превоз се извършва при наличие на на незает брой на работещите таксиметрови автомобили от определения такъв. След достигане на максималния брой автомобили, работещи на територията на Община Разград, място се освобождава при следните хипотези:
1.3.1 Кметът на общината отнема разрешението:
а) В случай, че отпаднат основанията за издаването му;
б) Когато се установи, че е издадено въз основа на неистински или документ с невярно съдържание;
в) При отнемане на лиценз, издаден от министъра на транспорта или при заличаване на регистрацията;
1.3.2 Действието на разрешението се прекратява в деня когато:
а) Притежателят му го върне в общината;
б)Превозвачът прекрати дейността си;
в) Изтече срока, за което е издадено;
1.4. Разрешение за освободено място (брой автомобил) се издава на първия превозвач, подал заявление в Община Разград по реда на
Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници.
1.5. При освобождаване на място се уведомява превозвача, подал най-рано своето заявление и не получил разрешение за таксиметров превоз като в случай, че някой от документите му са с изтекъл срок на валидност, заявителят ще бъде уведомен за необходимостта да представи валидни документи.
1.6. В 5 (пет) дневен срок от получаване на уведомлението по 1.3., превозвачът е длъжен да предостави изискуемите документи, които следва да са валидни към датата на представянето им.
1.7. При неподаване в Община Разград в 5 (пет) дневен срок на валидни документи в съответствие с т. 1.4 разрешението получава
следващия, подал в общината изрядни документи по Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници.
1.8. Смяна на автомобил и/или промяна на регистрационен номер при издадено вече разрешение е допустимо при подмяна на автомобил поради изтичане на удостоверението за техническа изправност, продажба или подмяна на амортизирано МПС и замяната му с ново или пререгистрация на превозно средство. В този случай издаденото Разрешение и прилежащия към него холограмен стикер се анулират и унищожават от длъжностно лице на Община Разград, като на тяхно място се издават нови при запазване на срока на старото Разрешение. Промяната се нанася от длъжностно лице в Община Разград в регистъра, при представяне на следните документи:
а) Списък към Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз;
б) Заверени от превозвача копия на контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил;
в) Копия от удостоверенията „Водач на лек таксиметров автомобил”;
1.9. Когато водач извършва таксиметров превоз от името на регистриран превозвач, но за своя сметка, в разрешението задължително се вписват данните на водача.
1.9.1. Промяна на водача, когато той извършва дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка, се отразява върху издаденото на превозвача Разрешение за извършване на таксиметров превоз като се задрасква името на водача и на негово място се изписват имената на новия водач. Промяната се нанася от длъжностно лице в Община Разград, което поставя подпис и печат за направените корекции, след представяне на следните документи:
а) Копия от удостоверенията „Водач на лек таксиметров автомобил”.


МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,75лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 0,85лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,20лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,40лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.


Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози


Последна актуализация 15.07.2022г.