София, България
office@taxiclub.bg

Община БЯЛА (РУСЕ)

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 350 лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.

Коментар на Община Бяла:
Като се има предвид малката територия на Община Бяла и броя на населението, които използват таксиметрови услуги, разумно е да бъде приет размер на данъка, клонящ към минималния, като по този начин ще се постигне баланс между фискалните интереси на общината и възможностите на данъчните субекти да заплащат дължимите от тях задължения за данък.


БРОЙ АВТОМОБИЛИ – 5 бр.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.


МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,85лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 0,90лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,45лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,50лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.

Коментар:
От общинската администрация заявяват, че тарифите са определени на база методика за ценообразуване на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”. При формирането на минималните и максимални цени за таксиметров превоз за един километър пробег е взето предвид становището на единствения регистриран превозвач на територията на Община Бяла, както търсенето и предлагането на таксиметровите услуги, разходи за гориво, амортизация, както и други преки и административни разходи. Методиката не е предоставена.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” отрича да е разработвала, предоставяла и да разполага с методика за ценообразуване.


Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.


Последна актуализация 01.08.2022г.