София, България
office@taxiclub.bg

Община РУСЕ

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 500лв. 300лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.

Във връзка с приетия Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и 2022 г., и във връзка с чл. 107 данъчно задължените лица заплащат годишния данък върху таксиметров превоз на пътници за 2021 г. и 2022 г., определен в съответната наредба на общинския съвет, намален с разликата между размера на определения от общински съвет годишен данък върху таксиметрв превоз на пътници и минималния годишен размер на данъка по чл 61ф от Закона за местните данъци и такси, но не по- малко от 300 лв.


БРОЙ АВТОМОБИЛИ – НЕ Е ОПРЕДЕЛЕН
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.


МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,89лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 0,99лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,29лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,49лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.


Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.


Последна актуализация 21.07.2022г.