София, България
office@taxiclub.bg

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 850 300 лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.

С Решение № 724 от 28.10.2021г. Столичният общински съвет (СОС) дава съгласие определения с Решение № 674 по протокол № 23 от 29.09.2016 година данък върху таксиметровия превоз на пътници да бъде заплащан, както следва:
1. Данък, в размер на 300лв., представляващ минималния размер на данъка по чл. 61ф от Закона за местните данъци и такси, да бъде заплащан от данъчно задължените лица, на годишна база.
2. Разликата до пълния размер на данъка върху таксиметровия превоз на пътници, определен с Решение № 674 по протокол № 23 от 29.09.2016 г., да бъде поета от държавния бюджет, чрез целева субсидия за компенсиране на бюджета на Столична община.

БРОЙ АВТОМОБИЛИ – НЕОГРАНИЧЕН
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.

Съгласно чл. 1 от приетите с Решение № 591 от 16.12.2004 г. на СОС „Ред и условия за издаване на разрешения за таксиметров превоз на пътници на територията на Столична община“, СОС е определил необходимия брой таксиметрови автомобили в размер на лицензираните (регистрираните) на територията на Столична община.

МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,05лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1.21лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1.78лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 2.19лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз. Същите са приети с Решение на ОС № 804/25.11.2021г.

Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози

Последна актуализация 26.07.2022г.