София, България
office@taxiclub.bg

Община РАДНЕВО

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 500 лв.
Няма данни за ползвани методика и анализ при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.

Коментар на Община Раднево:
”Предвид така определените от закона граници на размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници и отчитайки доходите на населението на Община Раднево, които са над средните за страната, считаме за подходящо данъкът за 2017 г. да бъде определен в размер на 500 лв., което е под средния годишен размер, определен в чл. 61ф, ал. 1 от ЗМДТ, няма да доведе до изменение на финансовите условия по извършването на дейността от страна на превозвачите и няма да окаже негативно влияние на качеството на таксиметровите услуги.”

БРОЙ АВТОМОБИЛИ – 20 бр.
Няма данни за ползвани методика и анализ при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.

МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,90 лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 0,90 лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,30 лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,30 лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.

 

Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози

Последна актуализация 28.07.2022г.