София, България
office@taxiclub.bg

Община СТАРА ЗАГОРА

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 500лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.


БРОЙ АВТОМОБИЛИ – ДО 560бр.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.

За условие и ред при разпределение на броя на автомобилите между превозвачите ОС определя спазването на срока за издаване и валидност на Разрешението за таксиметров превоз при съблюдаване на условията за лоялна конкуренция (РЕШЕНИЕ № 1364 по ПРОТОКОЛ № 30 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 25 ноември 2021 година- бел. ред)


МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,70лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 0,70лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,90лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 0,90лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.

(РЕШЕНИЕ № 1364 по ПРОТОКОЛ № 30 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 25 ноември 2021 година- бел. ред)


Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.


Последна актуализация 25.07.2022г.