София, България
office@taxiclub.bg

Община СВИЛЕНГРАД

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 300 лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.

БРОЙ АВТОМОБИЛИ – 50 бр.
Няма данни за ползвани методика и анализ при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.

Коментар на Община Свиленград:
“На основание чл. 24, ал. 4 от Наредба №34/06.12.1999 г. с Решение №540/26.05.2021 г. на ОбС – Свиленград е определен максимален брой от 50 таксиметрови автомобила, работещи на територията на Община Свиленград на база анализ на общия брой автомобили, работещи през последните три години на територията на Община Свиленград, като в горецитираното решение общия брой е завишен.”
Коментар на ТКБ:
Въпреки изричното изискване на анализ, ако е изготвен, такъв не е представен от общинската администрация.

МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,80 лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,15 лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,00 лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,25 лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.

 

Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози

Последна актуализация 25.07.2022г.