София, България
office@taxiclub.bg

Община Банско

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 500лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.


БРОЙ АВТОМОБИЛИ – ДО 30бр.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите. С Решение № 318 от 22.12.2005г. ОС удовлетворява молбата на ЕТ “Даниела Говедарева” и увеличава броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на общината от 10 на 30 бр.


МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,50лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 2,00лв./км.
Първоначална такса /дневна/ – 3,00лв.
Първоначална такса /нощна/ – 4,00лв.
Цена за 1 минута престой /дневна/ – 0,75лв.
Цена за повикване – 0,50лв.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 2,50лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 3,00лв./км.
Първоначална такса /дневна/ – 5,00лв.
Първоначална такса /нощна/ – 6,00лв.
Цена за 1 минута престой /дневна/ – 1,00лв.
Цена за повикване – 1,00лв.

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз. Същите са приети с Решение на ОС № 368 от 27.04.2021 г.


Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.


Последна актуализация 24.07.2022г.