София, България
office@taxiclub.bg

Община САНДАНСКИ

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 300лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.


БРОЙ АВТОМОБИЛИ – 120бр.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.

За определяне броя на таксиметровите автомобили са взети предвид съществуващите, т.е. регистрираните предходните години, като е предвиден резерв в размер на 10%.


ДО 01.01.2023г.

МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,70лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 0,70лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,70лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,70лв./км.

СЛЕД 01.01.2023г.

МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,00лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,00лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,70лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,70лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.

По предложение на търговци, извършващи таксиметров превоз на пътници на територията на Община Сандански, с Решение № 21/03.02.2022 г. на Общински съвет Сандански по т. 21 от Протокол № 2, прието на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози и чл. 24, ал. 5 от Нареба № 34 за таксиметров превоз на пътници са определени минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на Община Сандански. Съобразно чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози и чл. 24, ал. 5 от Нареба № 34 за таксиметров превоз на пътници новоопределените цени ще се приложат от 01.01.2023 г.


Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.


Последна актуализация 29.07.2022г.