София, България
office@taxiclub.bg

Община БУРГАС

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 660 лв. 300 лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.

На основание чл. 107 от Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 година, частта от годишния данък за таксиметров превоз на пътници през 2022 г., която се заплаща от данъчно задължените лица е в размер на 300 /триста/ лв., а останалата част се покрива от държавния бюджет.

БРОЙ АВТОМОБИЛИ – 1400 бр.
Няма данни за ползвани методика и анализ при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.

ПРИНЦИП: Определеният брой е на база 3,5-3,0 бр. таксиметрови автомобила на 1000 души население. Пределният брой от 1400 разрешителни за таксиметров превоз не е надвишаван, поради което не се налага разпределение между превозвачите.

МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,09лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,80лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,19лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 2,00лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.

ПРИНЦИП:  При определяне на цените са взети предвид разходите за предоставяне на услугата, инфлационния индекс в сектор “Транспорт”, както и достъпност на услугата за потребителите. Предложенията са обсъдени с браншови организации.

 

Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози

Последна актуализация 28.07.2022г.