София, България
office@taxiclub.bg

Община ПОМОРИЕ

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 600лв. 300лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.

Съгласно чл. 107 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. “(1) Данъчно задължените лица заплащат годишния данък върху таксиметров превоз на пътници за 2022 г., определен в съответната наредба на общинския съвет, намален с разликата между размера на определения от общинския съвет годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за 2021 г. и минималния годишен размер на данъка по чл. 61ф от Закона за местните данъци и такси от 300 лв., но не по-малко от 300 лв. Издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози се получава след заплащането на данъка.

(2) Общините получават компенсация от държавния бюджет за намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници в размер, определен въз основа на броя на автомобилите, за които е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници през 2022 г., умножен по разликата между размера на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници за 2021 г., определен в съответната наредба на общинския съвет, и минималния годишен размер на данъка по чл. 61ф от Закона за местните данъци и такси от 300 лв., като се отчита чл. 61ч от същия закон.”

БРОЙ АВТОМОБИЛИ – 70бр.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.

Значителна част от тях остават незаети, а през годините дори броят на заетите намалява (коментара е на общинската администрация- бел. ред.)


МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,95лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 2,45лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 2,45лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 2,95лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.

Същите са приети с Решение на ОС № 697 от 21.12.2021 г. При определянето на цените са взети предвид цените на горивата, определените от другите общини цени, както и предложения от фирмите превозвачи.


Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.


Последна актуализация 24.07.2022г.