София, България
office@taxiclub.bg

Община ПРИМОРСКО

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 600лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.

Коментар:
От общинската администрация заявяват, че при определяне размера на данъка са анализирани размерите на този вид данък в съседните общини. Анализа не е приложен.


БРОЙ АВТОМОБИЛИ – 26 бр.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.

Коментар:
От общинската администрация заявяват, че при определяне броя на автомобилите са анализирани данните за туристопотокът за дадената година на територията на общината, реализираните нощувки от страна на местата за настаняване, постъпилите заявления за осъществяване на таксиметров превоз на територията на общината и възможността на Община Приморско за обособяване на стоянки за таксиметрови автомобили и др. Анализа не е приложен.


МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,50лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,70лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 2,50лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 2,75лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.


Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.


Последна актуализация 11.08.2022г.