София, България
office@taxiclub.bg

Община ДЕВНЯ

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – НЯМА ДАННИ
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.

БРОЙ АВТОМОБИЛИ – 8бр.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.
Към момента няма издадени, валидни разрешения за таксиметров превоз.

МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,80лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,00лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,50лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,70лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз. Същите са приети с Решение на ОС № 368 от 27.04.2021 г.

Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози

Последна актуализация 19.07.2022г.