София, България
office@taxiclub.bg

Община КОЗЛУДУЙ

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 300лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.


БРОЙ АВТОМОБИЛИ – 50бр.
Няма данни за ползвани методика и анализ при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.

ПРИНЦИП:

20 бр. за ЕТ, 30бр. за ЮЛ.

През изминалите години броят на издадените разрешения за извършване на таксиметрова дейност не е достигнал посочените числа.


МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,60лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 0,70лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,90лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,00лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.

Посочените цени са определени по предложение на превозвачи до Общински съвет Козлудуй и до настоящият момент не са постъпвали предложения за тяхната промяна.


Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.


Последна актуализация 27.07.2022г.