София, България
office@taxiclub.bg

Община ГАБРОВО

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 500лв.
Няма данни за ползвани методика при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.

Как е определен размерът от Общински съвет – Габрово:
Характерът на този вид дейност максимално се приближава до патентните дейности. Определените размери на данъка на патентните дейности в Общината е под средния размер определен по закон. При определяне конкретния размер на данъка в рамките на законово определените граници, се има предвид и броя на потенциалните ползватели на услугата. Налични и публично достъпни са данни за броя на действащите таксиметрови автомобили на територията на страната по области, които варират от 129 бр. до 7892 бр. за област. Налични са и данни за населението по области. При съотнасяне на населението към броя на таксиметровите автомобили област по област се установи, че броя на постоянните потенциални ползватели на таксиметрови услуги за един брой автомобил варира от 197 до 865 ползвателя на автомобил. За Област  Габрово, броя на потенциалните ползватели на услугата за един брой автомобил е 341. Последното обуславя определянето на съотносим размер на данъка. Пресметнато пропорционално, при най-нисък законово регламентиран размер от 300 лева за година за най-малък брой потенциални ползватели, конкретния размер надхвърля 500 лева за година.
Гореизложените обстоятелства обуславят възможността да бъде определен данък със справедлив размер – под средния законово регламентиран размер от 650 лева за година, като по този начин е постигната равнопоставеност между данъчно задължените субекти, баланс между фискалните интереси на общината и възможностите на данъчните субекти да заплащат дължимия от тях данък.


БРОЙ АВТОМОБИЛИ – 219бр.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз.

Какви са определените ред и условия за разпределението им между превозвачите:
2.1. Разрешението за извършване на таксиметров превоз и холограма се издават от кмета на общината или упълномощено от него лице за всеки отделен автомобил от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници въз основа на заявление от превозвача, придружено с нужните документи по чл. 24, ал. 2 от Наредба №34.
2.2. Превозвачът кандидатства за получаване на ново разрешение по общият ред не по късно от 30 календарни дни преди изтичане на срока на неговата валидност.
2.3. Максималния брой автомобили, за един превозвач не може да превишава 26 автомобила, което е 12 процента от общия брой автомобили. Издаване на ново разрешение за таксиметров превоз се извършва при наличие на незает брой на работещите таксиметрови автомобили от установеният в т. 1. След достигане на максималния брой автомобили работещи на територията на Община Габровомясто се освобождава при следните хипотези:
а) кметът на общината отнема разрешението:
– в случай, че отпаднат основанията за издаването му;
– когато се установи, че е издадено въз основа на неистински или документ с невярно съдържание;
– при отнемане на лиценз, издаден от министъра на транспорта или при заличаване на регистрацията.
б) действието на разрешението се прекратява в деня когато:
– притежателя му го върне в общината;
– се прекрати дейността на превозвача;
– изтече срока за което е издадено.
2.4. Разрешение за освободено място (брой автомобил) се издава на първия превозвач подал заявление в Община Габрово по реда на Наредба 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници.
2.5. При освобождаване на място се уведомява превозвача, подал най-рано своето заявление и не получил разрешение за таксиметров превоз, като в случай, че някой от документите му са с изтекъл срок на валидност, заявителят ще бъде уведомен за необходимостта да представи валидни документи.
2.6. В три дневен срок от получаване на уведомлението по 2.3., превозвачът е длъжен да предостави изискуемите документи, които следва да са валидни към датата на представянето им.
2.7. При неподаване в Община Габрово в тридневен срок на валидни документи в съответствие с т. 2.4. разрешението получава следващия подал в общината изрядни документи по Наредба 34 от 1999 г.
2.8. Смяна на автомобил и/или промяна на регистрационен номер при издадено вече разрешение е допустимо при подмяна на автомобил поради изтичане на удостоверението за техническа изправност, продажба или подмяна на амортизирано МПС и замяната му с ново или пререгистрация на превозно средство. Промяната се отразява върху издаденото на превозвача Разрешение за извършване на таксиметров превоз, като се задрасква регистрационния номер и на негово място се изписва новия регистрационен номер. Промяната се нанася от длъжностно лице в Община Габрово, което поставя подпис и печат за направените корекции, след представяне на следните документи:
– списък към Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз;
– заверени от превозвача копия на контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил;
– копия от удостоверенията „Водач на лек таксиметров автомобил”;
– заверено копие от удостоверение за „Психическа годност на водача”.
2.9. Когато водач извършва таксиметров превоз от името на регистриран превозвач, но за своя сметка, в разрешението задължително се вписват данните на водача.
2.9.1. Промяна на водача, когато той извършва дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка се отразява върху издаденото на превозвача Разрешение за извършване на таксиметров превоз, като се задрасква името на водача и на негово място се изписват имената на новия водач. Промяната се нанася от длъжностно лице в Община Габрово, което поставя подпис и печат за направените корекции, след представяне на следните документи:
– копия от удостоверенията „Водач на лек таксиметров автомобил”;
– заверено копие от удостоверение за „Психическа годност на водача”.
– удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчния процесуален кодекс или са разсрочени по реда на Кодекса за социално
осигуряване.


МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,70лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,00лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,50лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 2,00лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.


Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози


Последна актуализация 24.07.2022г.