София, България
office@taxiclub.bg

Община Добрич

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 300лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.

ОБОСНОВКА: При определяне конкретния размер на данъка за таксиметров превоз на пътници, са съобразени местните потребности от таксиметрови услуги на гражданите на територията на общината, средният доход на населението за годината, както и безопасно извършване на този вид обществен превоз. Според изследване на Института за пазарна икономика за социалното и икономическото състояние на областите в България за 2015г., показателите за Брутния вътрешен продукт, доходите и заплатите в област Добрич са по – ниски от средните в страната. С цел постигане на социална справедливост таксиметровите превозвачи в общината, които имат доходи под средните нива за страната, не би следвало да заплащат по- висок данък върху таксиметровия превоз на територията на общината. По този начин ще се постигне баланс между фискалните интереси на общината и възможностите на данъчните субекти да заплащат дължимите от тях задължения за данък.

БРОЙ АВТОМОБИЛИ – 500бр.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.

Не се извършва разпределение на определеният общ брой на автомобилите между регистрираните търговци.

МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,95лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,05лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,40лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,50лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.
При формирането на действащите цени са взети предвид становищата на големите превозвачи в бранша, както и досегашната цена на услугата.

Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози

Последна актуализация 15.07.2022г.