София, България
office@taxiclub.bg

Община ЛУКОВИД

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 300лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.

Приемането на размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници, който съответства на долната граница, определена в ЗМДТ, има за цел да стимулира регистрацията на таксиметров превоз и развитието на този вид превоз.


БРОЙ АВТОМОБИЛИ – НЕ Е ОПРЕДЕЛЕН


МИНИМАЛНИ ЦЕНИ – НЕ СА ОПРЕДЕЛЕНИ

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ – НЕ СА ОПРЕДЕЛЕНИ


Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.


Последна актуализация 26.07.2022г.