София, България
office@taxiclub.bg

Мониторинг върху регулацията и изграждане на информационна база данни за таксиметровият сектор в Р България

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Проектът е насочен към и всички заинтересовани страни в таксиметровия сектор-  представители на изпълнителната власт, местната власт, професионални граждански и бизнес организации, граждани.

ОБЩАТА ЦЕЛ на настоящия проект е осъществяване на мониторинг върху прилагането на националното законодателство и местните политики по отношение на таксиметровите превози на пътници осъществявани от общинските администрации, както и осигуряването на база данни за последващ граждански контрол върху регулаторните органи и механизми.

СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ на проекта са насочени към:

 1. Въвеждане и прилагане на единна система за мониторинг върху регулаторните документи и практиките на местно ниво, анализ и оценка на получените данни.
 2. Подобряване на регулаторната среда чрез отправяне на препоръки за хармонизиране на местните политики с областни, регионални, национални и европейски стратегически и нормативни документи.
 3. Маркиране на добрите практики в процесите на предоставяне на услуги от страна на местните власти.
 4. Разпространяване на резултатите от проекта.

ДЕЙНОСТИ:

 1. Преглед на документи и интернет страници, обобщение на заявления за достъп до информация, систематизиране и класифициране на наличната информация и въвеждането й в обща база от данни.
 2. Извършване на проучвания и изследвания относно ефективността и прилагането на законовата рамка при предоставянето на услуги от страна на общинските администрации, свързани с прилагането на законовите изисквания в областта на таксиметровият превоз и въздействието й  върху бизнеса. Очертаване на добрите практики и/или иновативни решения прилагани от общинската администрация при регистрацията на заявленията.
 3. Проучване и идентифициране на нормативните и практическите трудности свързани с регистрацията търговци за извършването на таксиметров превоз на пътници, извършването на промени в обстоятелствата, вписването и отписването на автомобили към удостоверенията за регистрация и др.
 4. Организиране на информационна кампания и други сходни дейности с цел повишаване на обществената осведоменост, свързана с постигнатите резултати по проекта.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА

Продължителността на проекта не се ограничава със срок.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

В резултат на изпълнението на поставените цели се очаква:

 1. изготвянето на организирана единна система и подход за наблюдение и контрол върху изпълнението на законодателството на общинско ниво;
 2. повишаване взаимодействието между общинската администрацията, НПО, бизнеса и гражданите в областта на таксиметровите превози;
 3. нарастване на обществената активност при формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство, включително чрез отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борбата с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на законодателството и етичните норми от страна на държавните служители;
 4. осигуряване на база данни за таксиметровият сектор и изготвянето на годишен анализ обхващаш всички общини в Р България.

ПРОЕКТ “Мониторинг върху регулацията и изграждане на информационна база данни за таксиметровият сектор в Р България” се осъществява със съдействието на СЪТРУДНИЦИ– физически лица, партньорски неправителствени организации и търговски дружества.