София, България
office@taxiclub.bg

Асоциирани членове

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

В “Такси клуб – България” се приемат нови членове съобразно критериите за членство, приети от Общото събрание, с решение на Управителния съвет.

Асоциирани ченове могат да бъдат физически или юридически лица, които приемат устава на Сдружението и са препоръчани  от редовен или асоцииран член.

Всеки асоцииран член има право:
– да участва в заседанията на ОС;
– да изказва пред ОС и УС мнение и да отправя препоръки относно дейността на Сдружението;
– да кандидатства и да бъде избиран за участие в комисии, работни групи и форуми на Сдружението;
– да участва в инвестиционни проекти на Сдружението;
– да ползва отличителният знак (лого) на Сдружението по ред и начин, определен от УС;
– да ползва ресурсите на Сдружението по ред и начин, определени от УС;

Всеки асоцииран член на Сдружението е длъжен:
– да спазва Устава, да отстоява ценностите на Сдружението и да работи за постигането на неговите цели;
– да изпълнява решенията на ОС и УС;
– да участва в инициативите на Сружението;
– да заплаща редовно членски внос и годишни целеви вноски.