София, България
office@taxiclub.bg

Редовни членове

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

В “Такси клуб – България” се приемат нови членове съобразно критериите за членство, приети от Общото събрание, с решение на Управителния съвет.

Редовни членове могат да бъдат физически или юридически лица, които приемат устава на Сдружението, не са в процедура по несъстоятелност или ликвидация, нямат задължения за данъци и осигурителни вноски освен, когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, не са осъждани с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер или престъпление по транспорта и са препоръчани са от действащ редовен член.

Всеки редовен член на Сдружението има право:
– да участва и гласува при вземането на решения от Общото събрание;
– да избира членове и да бъде избиран за член в Управителния съвет;
– да кандидатства и да бъде избиран за участие в комисии, органи, форуми на Сдружението;
– да участва в инвестиционни проекти на Сдружението;
– да иска и получава сведения по въпроси, които засягат интересите му;
– да иска и получава обяснение от дружествените органи за неизпълнение на  приети решения;
– да иска отмяна на незаконните, противоуставните и неправилни решения и действия на органите на Сдружението;
– да ползва отличителния знак (лого) на Сдружението по ред и начин, определен с решение на УС;
– да ползва ресурсите на Сдружението по ред и начин, определени с решение на УС.

Всеки редовен член на Сдружението е длъжен:
– да спазва Устава, да отстоява ценностите на Сдружението и да работи за постигането на неговите цели;
– да изпълнява решенията на ОС и УС;
– да участва в инициативите на Сружението;
– да заплаща редовно членки внос.