София, България
office@taxiclub.bg

СЪТРУДНИЦИ

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Управителният съвет на СНЦ “Такси клуб – България” предоставя възножност за включване на физически лица като сътрудници на организацията.

За сътрудниците не възникват членски права и задължения. Те работят в тясно сътрудничество с членовете на Управителния съвет, който определя техните задачи.

Всеки сътрудник има право:
–  да отправя препоръки относно дейността на Сдружението;
–  да кандидатства и да бъде избиран за участие в комисии и форуми на Сдружението;
–  да ползват отличителният знак (лого) на Сдружението по ред и начин, определени от УС;
–  да ползват ресурсите на Сдружението по ред и начин, определени с решение на УС.

Всеки сътрудник на Сдружението е длъжен:
– да спазва Устава, да отстоява ценностите на Сдружението и да работи за постигането на неговите цели;
– да изпълнява решенията на ОС и УС;
– да участва в инициативите на Сружението;

Кандидатът за сътрудник подава:
1. ЗАЯВЛЕНИЕ (онлайн форма);
2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО (онлайн форма);
3. АВТОБИОГРАФИЯ (по образец);
4. ДЕКЛАРАЦИЯ (по образец).

ЗАЯВЛЕНИЕ

* На посоченият в заявлението адрес на електронна поща ще получите необходимите документи и указания относно процедурата по присъединяване