София, България
office@taxiclub.bg

Стартира обществено обсъждане на промени в НАРЕДБА 34

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Стартира обществено обсъждане на промени в НАРЕДБА 34

Обществено обсъждане на промени в Наредба 34

Основен приоритет, изведен в Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2020 г., е намаляването на административната тежест за бизнеса и гражданите. В тази връзка Министерският съвет прие Решение № 338 от 2017 г. за предприемане на мерки за намаляване на административната тежест чрез премахване на изискването за представяне от потребителите на административни услуги на някои официални удостоверителни документи. В изпълнение на т. 3 от цитираното решение, с която се възлага на министрите да инициират съответните промени в нормативните актове в секторите от тяхната компетентност, се предлагат промени в Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници.

С изготвения проект е предвидено да отпадне задължението за заявителите да предоставят документи, свързани с тяхната регистрация и актуално състояние. Информацията ще бъде проверявана служебно в Търговския регистър, съответно Регистър БУЛСТАТ, въз основа на посочени в заявлението ЕИК или БУЛСТАТ номер.

Предвижда се и отмяна на изискванията за представяне на свидетелства за съдимост и на договорите за назначаване на ръководителите на транспортната дейност на заявителите, в случаите, в които е възможна служебна проверка на обстоятелствата. Когато заявителят е работодател по смисъла на § 1, т. 1 от Кодекса на труда информация относно правоотношенията с ръководителя на транспортната дейност ще се проверява от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в регистъра на уведомленията за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори и уведомленията за промяна на работодател, воден в Националната агенция за приходите.

Във връзка със съдебния статус на лицата, от страна на Министерството на правосъдието ще бъдат предоставяни електронни служебни свидетелства за съдимост, за лицата, които не са осъждани, или автоматично генерирани съобщения, че лицата, не попадат в кръга от субекти, за които не са съставяни бюлетини за съдимост. За лицата с чисто съдебно минало ще отпадне необходимостта от представяне на свидетелство за съдимост. Електронните служебни свидетелства за съдимост предстои да бъдат въведени след приемането на съответните изменения и допълнения в Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите, организацията и дейността на бюрата за съдимост. Предвид това, в настоящия проект е указано изрично, че промените влизат в сила от 1 март 2018 г.

Данни за регистрацията на автомобилите ще бъдат получавани служебно от Министерството на вътрешните работи, в което ведомство се води регистър на пътните превозни средства. В тази връзка отпада изискването за прилагане на свидетелство за регистрация.

Отпада също и задължението за заявителите да прилагат копия от удостоверението за професионална компетентност на ръководителя на транспортната дейност, както и от контролния талон за извършен технически преглед на автомобилите тъй като Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, предвид възложените й функции в областта на автомобилния транспорт, съхранява или съответно има достъп до тази информация.

ИЗТЕГЛИ от ТУК: Проект за изменения на Наредбата

Tags: , , , , , , , , ,

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *