София, България
office@taxiclub.bg

Доходи от таксиметрова дейност

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Доходът за таксиметров превоз на пътници е необлагаем по Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ и Закон за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ Той се облага с алтернативен данък. Алтернативният данък  се определя от общинския съвет в срок до 31 октомври на предходната година и. Размерът му е между 300 лв. и 1000 лв.

Независимо от обстоятелството, че са освободени от облагане по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, тези доходи подлежат на деклариране в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ на основание чл. 50, ал. 1, т. 2 от същия закон.

Ако превозвачът е платил данък върху таксиметровия превоз на пътници  по реда на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, към които се причислява и патентния данък, физическите лица – водачи на автомобила не дължат данък по ЗДДФЛ за доходите си от таксиметровата дейност. Това важи, както за шофьори, които извършват превоза за своя сметка, така и когато водачът работи от името на регистриран превозвач. Едноличните търговци- превозвачи се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда ЗМДТ. За доходите от други дейности, с изключение на тези от таксиметровия превоз, едноличните търговци  се облагат по реда на Закона за данъка върху дохода на физическите лица/ЗДДФЛ/. При определяне на облагаемия доход не се включват доходът, подлежащ на облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните данъци и такси.

За доходите, подлежащи на облагане с данък върху таксиметровата дейност на пътници, се подава годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, съответно по чл. 92 от ЗКПО.

Източник: Национална агенция по прихидите