София, България
office@taxiclub.bg

ЗА НАС

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ТАКСИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ  е създадена през 2013 г. като неформална организация с няколко основни цели- да предоставя информация свързана с таксиметровият сектор,  да оказва  помощ и подкрепа на хора, избрали професията „Водач на лек таксиметров автомобил“, да подпомага сдружаването и обединяването в сектора.

В края на 2020 г., отчитайки постигнатото и с поглед към бъдещето, направихме следващата крачка в развитието си- ТАКСИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ придоби статут на юридическо лице, регистрирано по реда на ЗЮЛНЦ, определихме нашите мисия и цели, визия и ценности. Ще ги отстояваме, както и до сега, като в действията си ще се ръководим от добрите практики, опита и  желанието за развитие.

МИСИЯ И ЦЕЛИ

Подобряване качеството и привлекателността на услугите, тяхната безопасност и екологичност, повишаване професионализма на водачите и ръководителите в таксиметровата дейност са сред основни ни приоритети.
Предизвикателствата, пред които е изправен транспортният сектор в частта на таксиметровите превози, налагат постоянно развитие и усъвършенстване на заетите в тази сфера.

Основни цели на Организацията са:
1. повишаване на професионализма на водачите и ръководителите в таксиметровия транспорт;

2. подпомагане на търговците и водачите при извършването на ежедневните им задължения, включително полагане на усилия за увеличаване на ефективните човекочасове труд;
3. популяризиране и насърчаване ползването на таксиметровия превоз като средство за намаляване на трафика, пътните инциденти и замърсяването на въздуха в градовете;
4. подобряване качеството и привлекателността на услугите, тяхната безопасност и екологичност;
5. разработване, координиране и реализиране на проекти и програми свързани с развитието на сектора;
6. внедряване на иновационни решения и технологии;
7. обединяване на усилията на физически и юридически лица за развитие на интермодалния транспорт в България, чрез включване на таксиметровия превоз и съпътстващите го дейности, с оглед предоставяне на висококачествени транспортни услуги;
8. съдействие при изграждането на делови взаимоотношения между допълващите се фирми в транспортния сектор и създаване на регионални бизнес клъстери като средство за повишаване конкурентоспособността на предприятията;
9. участие в обществени консултации, работни групи и комисии с цел подпомагане на държавните, областните и общинските администрации при разработването на нормативни актове и прилагането на политики, свързани с транспортния сектор.
В изпълнението на целите си Сдружението се води от принципите на последователност, прозрачност и предвидимост.

 

ВИЗИЯ

Таксиметровият сектор трябва да е неразделна част от веригата за интермодална мобилност, като с участието си да допълва и разширява портфолиото на услугите по превоз напътници, попълвайки пропуските, оставени от операторите в традиционния обществен транспорт.

Убедени сме също, че местните и националните регулатори трябва да работят в тясно сътрудничество с отговорните организации и таксиметрови компании с цел непрекъснато подобряване на услугата, процеса на подбор и обучение на водачите, обновяването на автопарка, ограничаване на нелегалните превози и незачитането на рулациите и правилата. Това означава, че за надграждането и устойчивото развитие за таксиметровите услуги в града е необходимо да положим усилия и да достигнем до работни нива, които носят взаимен ангажимент по отношение на околната среда, социалната политика и сигурността на клиентите и водачите.

Стремим се да участваме активно в процесите формиращи работната среда и атмосфера, като твърдо стоим зад призива “Не за нас, без нас”.

 

ЦЕННОСТИ

Откритост– Дейността ни е изцяло публична
Коректност– Спазваме поетите ангажименти и отговорности
Последователност-Надграждаме заетите позиции
Предвидимост– Следваме ясно определени цели
Социална отговорност– Имаме прозрачност и етично поведение, които допринасят за устойчивото развитие, здраве и благополучие на обществото
Работа в екип– Насърчаваме и подпомагаме съвместната дейност на нашите членове  за постигане целите на отганизацията