София, България
office@taxiclub.bg

Назад във времето: Таксиметров апарат К-1А

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Назад във времето: Таксиметров апарат К-1А

Този таксиметров апарат се появява през 60-те години на миналия век.  Произвеждан е в Завода за часовникови прибори ,,Импулс“ в Габрово.

Той е с размери 150 х 115 х 125 мм. и е предназначен за автоматично отчитане на­ сумата за плащане. Отчита изминатите километри и времето на престоя. На лицевата част има панел с няколко брояча:

“Платени километри“ – отчита стотици, десетици, единици и десети части от километъра, а максималното пока­зание е 999,9. Броячът отчита само пробега на таксито, когато то е наето от пътник.

,,Служебен сбор“ или ,,Каса“- отчита в левове и стотинки стойността на изминатия пробег, отчетен по брояча „Платени ки­лометри“, и стойността на престоя на таксито, ако е имало такъв.

предварително зададена първоначална такса, която в началото на 60-те  е около 20 ст.  Броячът отчита както стойността на изминатия път, така и времето на престоя на наетото такси.

„Курсове“ отчита броя на извършените курсове, т. е. броя на включванията на таксиметровия апарат въобще. Броят на включва­нията показват колко пъти има първоначална так­са.

Сумата, отчетена по “Курсове” се прибавя към та­зи, отчетена по брояча „Служебен сбор“, и така се получава общата сума, с която водачът на  таксито се отчита като оборот, който е събрал през работното си време.

„Общи километри“ отчита в стотици, десетици, единици и десети части от километъра изминатото разстояние. Максималното показание тук е 999,9. Този брояч отчита пробега на таксиметровия автомобил независимо от това дали той е нает от път­ник или не. При пре­давателно съотношение 1:1 на механизма за фина настройка показанията на брояча „Общо километри“ трябва да са същите като показанията на километража на автомобила.

Ръкохватката служи за управление на таксиметъра. При въртенето й в посока на ча­совниковата стрелка става управлението на отделните меха­низми и броячи на таксиметъра.

Ръкохватката има четири положения: „Свободен“, „1“, „2“ и „Плаща“. В кое от тях е в момента, се вижда по надписа, явяващ се в прозорчетата под надписа „Тарифа“. Основното положение е „Свободен“. Превключванията на ръкохватката от една позиция в друга трябва да става бавно и леко, а ръкохватката да се задържа, докато надписът застане точно в прозорчето.

При „Свободен“ са включени броячите „Общо километри“, „Платени километри“, „Сума за плащане“, „Служе­бен сбор“ (Каса) и „Курсове“. Часовниковият механизъм не от­чита престоите, като същевременно е подаден контакт към клемата за светлинната сигнализация „Зелен цвят“.

При приложение „1“ или „2“ са включени броячите „Общо километри“, „Платени километри“, „Сума за плащане“, „Служе­бен сбор“ (Каса) и „Курсове“. Поден е контакт към клемата за светлинната сигнализация – „Червен цвят“ и съответно е изключена клемата за „Зелен цвят“.

Когато таксито е с една цена на 1 км за дневен и нощен пробег, при по­ложение „1“ и „2“ ще се отчита една и съща ценова стойност за 1 км про­бег. Ако таксито е двутарифно обаче, при положение „1“ се отчита първата, а при положение „2“ — втората тарифа.

При положение „Плаща“  са включени броячите „Общо кило­метри“, „Платени километри“, „Сума за плащане“ и „Служебен сбор“ (Каса). Изключен е броячът „Курсове“ и часовниковият механизъм не отчита времето за престоя. В този случай дви­жението на таксито  може да продължи само по иска­не на пътника, но без да има престой до освобождаването на таксито.

В долната страна на кутията има извод с резба М22 х 1,5, с който се свързва жилото, което предава движението от редуктора (разклонителя) към таксиметровия апарат. От двете страни на извода има две шпилки с гайки М10 за да може да се закрепи такси­метровия апарат към подходяща и удобна стойка.

Самото свързване става с редуктор (разклонител) и жило.

На задната част на ку­тията има пластмасов капак, който закрива клемите, с които се захранват софитната крушка, която осветява скалата, и изводите за светлинната сигнали­зация. В горния край на кутията с 2 винта M2 е прикрепена планка, която може да се свали, ако софитната крушка изгори и трябва да се замени.