София, България
office@taxiclub.bg

Нова реформа в ИА”Автомобилна администрация. Какво предстои?

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Нова реформа в ИА”Автомобилна администрация. Какво предстои?

Правителството готви промени в дейността на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Те се касаят до издаването на лицензи, контролната и административнонаказателната дейност. Организирането на изпитите на кандидатите за водачи също ще бъде променено, съобщиха от Министерския съвет.

С цел подобряване на контролната и административнонаказателна дейност са предвидени структурни промени в агенцията. Ще бъде въведена тристепенна система, която включва осем регионални дирекции с контролни функции, вместо сега съществуващите 27 областни отдела.

Областните отдели ще запазят административните си функции по обслужване на граждани, както и дейностите по провеждане на изпити на кандидатите за водачи. Контролната дейност ще бъде организирана в осемте регионални дирекции – София, Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора, Плевен, Русе и Враца. В рамките на новите дирекции ще има 8 или 9 контролни екипа, с изключение на София, като ще се осигурят над 15 екипа

Ще бъде създадена информационна система, обхващаща всички етапи на пътния контрол, прилагането на анализ на риска при избор на пътните превозни средства и предприятия за контрол, както и изграждане на електронни системи, позволяващи постоянен контрол над тези предприятия.

При организирането и провеждането на изпитите на кандидатите за водачи е планирано създаването на интегрирана електронна система за контрол чрез провеждане на практическите изпити в моторни превозни средства, оборудвани с видеонаблюдение и датчици, които отразяват автоматично грешките. По този начин ще бъде ограничен субективния фактор и ще се осигури контрол върху маршрута на изпита. Изпитът ще се провежда само от служител на ИА Автомобилна администрация, без присъствието на представител на учебния център, което ще гарантира провеждането му в контролирана среда.

По отношение предоставянето на лицензи и разрешителни за извършване превоз на пътници и товари, ще бъдат приложени мерки за намаляване на административната тежест за компаниите чрез ускорено и улеснено издаване на лицензи, повишаване на ефективността на ИА Автомобилна администрация и намаляване на условията за злоупотреби.

Планира се надграждане на информационната система за резервиране на еднократни разрешителни и за автоматизирано разпределение на многократните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни, допълват от МС.