София, България
office@taxiclub.bg

Общи условия

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между СНЦ “ТАКСИ КЛУБ – БЪЛГАРИЯ”, гр. София, ж.к. “Младост” 1, ул. “Въртопо” 47, ЕИК 206335324 и Посетителите на сайта www.taxiclub-bg.eu, наричан по-долу за краткост Страницата.

Чл. 2. Страницата на ТАКСИ КЛУБ – БЪЛГАРИЯ предоставят на Посетителите информация относно Сдружението и неговата дейност, както и такава, свързана с разнообразни теми от областта на таксиметровите и транспортните  услуги.

Чл. 3. (1) Всички публикации в Страницата са изключителна интелектуална собственост на ТАКСИ КЛУБ – БЪЛГАРИЯ и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на ТАКСИ КЛУБ – БЪЛГАРИЯ, включително не могат да бъдат копирани в блогове или сайтове на трети лица.

(2) Изображенията в Страниците на ТАКСИ КЛУБ – БЪЛГАРИЯ и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на ТАКСИ КЛУБ – БЪЛГАРИЯ не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварителното писмено съгласие на ТАКСИ КЛУБ – БЪЛГАРИЯ.

Чл. 4. (1) ТАКСИ КЛУБ – БЪЛГАРИЯ не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Страницата чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в тях чрез обособено място или frame в друг сайт.

(2) Препращането към материали в Страницата от други сайтове е допустимо, ако с препращането и начините на представяне на препратката Посетителите не биват въвеждани в заблуждение и ако не се нарушават добрите нрави и практики.

Чл. 5. ТАКСИ КЛУБ – БЪЛГАРИЯ предоставя достъп до съдържанието на Страниците според обичайната търговска практика.

Чл. 6.  ТАКСИ КЛУБ – БЪЛГАРИЯ предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта.

Чл. 7. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ТАКСИ КЛУБ – БЪЛГАРИЯ, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Посетители на Страницата.

(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Страницата от момента на обявяването им от ТАКСИ КЛУБ – БЪЛГАРИЯ.

Чл. 8. ТАКСИ КЛУБ – БЪЛГАРИЯ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати или ограничи достъпа до Страницата или част от съдържанието й.

Чл. 9. (1) ТАКСИ КЛУБ – БЪЛГАРИЯ предоставя достъп до съдържанието на Страницата такова каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Страницата водят до целените от Посетителите резултати.

(2) Изпитните въпроси и отговори за изпита за водач на лек таксиметров автомобил са актуални към датата на публикуването им. ТАКСИ КЛУБ- БЪЛГАРИЯ не носи отговорност за изменението им от страна на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация, освен в случаите, когато изпитващият орган е отправил уведомление по съответния ред за настъпилите изменения.

(3) ТАКСИ КЛУБ – БЪЛГАРИЯ не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи поради изпълнение от страна на Посетителите на съвети или насоки, съдържащи се в публикуваните на Странцата материали.

(4) ТАКСИ КЛУБ – БЪЛГАРИЯ не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Страницата и съдържащите се в нея материали.

Чл. 10. Посетителите на Страницата се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на ТАКСИ КЛУБ – БЪЛГАРИЯ при използването на Страницата и съдържащите се в нея материали.

Чл. 11. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 12. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Страницата на 01 Юни 2021г.