София, България
office@taxiclub.bg

Издаване на разрешение за таксиметров превоз- Столична община

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Издаване на разрешение за таксиметров превоз- Столична община

Издаване на разрешение за таксиметров превоз – Столична община

1.   Компетентен орган

Компетентният орган за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници е кметът на общината (чл. 24а, ал. 1 от ЗАП и чл. 24, ал. 1 от Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници (Наредба № 34). В допълнение посочените текстове допускат кметът да упълномощи друго лице, което да издава разрешенията от негово име.

2.   Заявител

Заявление за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници могат да подават превозвачи, регистрирани за извършване на таксиметров превоз на пътници към ИААА (чл. 24а, ал. 2, т. 1 от ЗАП). Съгласно § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗАП „превозвач” е всяко физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, което извършва обществен превоз на пътници и товари с помощта на превозни средства, предназначени за тази цел.

3.   Необходими документи

Съгласно чл. 24, ал. 2 от Наредба № 34, разрешението се издава на превозвача въз основа на:
1.     заявление от превозвача;
2.      удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз, издадено от ИААА;
3.      списък на автомобилите, с които превозвачът кандидатства;
4.      заверени от превозвача копия на “Удостоверение за техническа изправност” част I, буква А и част II;
5.      копия от удостоверенията „водач на лек таксиметров автомобил”;
6.      удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчния процесуален кодекс или са разсрочени по реда на Кодекса за социално осигуряване.

Уредбата не предвижда различни изисквания според това дали заявителят е физическо или юридическо лице.

4.   Такси, срокове, валидност

Такси
Размерът на таксата за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници зависи от броя автомобили, за който се издава то.

Съгласно Приложение № 12, т. 9 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, се събира обща такса в размер на 25 лв. за издаване на разрешително, холограмен стикер и 2 броя светлоотразителни идентификационни номера за таксиметрова дейност за едно превозно средство.

Срокове
Разрешение за таксиметров превоз се издава в 14-дневен срок от получаване на заявлението.

Валидност
Съгласно чл. 24а, ал. 3 от Закона за автомобилните превози, разрешението се издава за срока, посочен от превозвача в заявлението, но не по-късно от края на календарната година, за която се иска разрешението.

5.      Резултат от процедурата

В резултат на извършване на указаните в процедурата действия на заявителя се издава разрешение за таксиметров превоз на пътници за територията на Столична община и за конкретните заявени моторни превозни средства, заедно със съответните холограмни стикери.

Получаването на издаденото разрешение е изрично уредено в чл. 24а, ал. 7 от Закона за автомобилните превози. Разрешението се получава след като е платен дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници, за срока за който е издадено разрешението. Предвид вида и характера на издаваните документи е невъзможно изпращането им по електронен път. Полученият в резултат на процедурата документ може да се предостави на гише.

 

Заявление за издаване на разрешение за таксиметров превоз- изтегли ТУК

Tags: , , , , , , ,

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *