София, България
office@taxiclub.bg

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВАТА И НАЛОЖЕНИТЕ НАКАЗАНИЯ НА ВОДАЧИТЕ НА МПС (КАТ)

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

За първоначално издаване или за продължаване валидността на УВЛТА  е необходимо да предоставите справка от КАТ за наложените наказания през последната година

ВНИМАНИЕ: При наличие на връчени и неплатени наказателни постановления и/или електронни фишове по Закона за движението по пътищата и/или по Кодекса за застраховането, издадени на физическото лице-получател на услугата, услугата няма да се стартира.Преди да стартирате услугата, проверете имате ли неплатени задължения по линия на „Пътна полиция” – Проверка на задължения по ФИШ и НП с възможност за извършване на плащане.


УСЛУГАТА МОЖЕ ДА СЕ ЗАЯВИ НА МЯСТО ИЛИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

 


ЗАЯВЯВАНЕ НА МЯСТО


Услугата се изпълнява само по постоянен адрес на заявителя.
Получател на услугата е водачът на МПС, който може да заяви услугата в лично качество или чрез пълномощник;

Необходими документи:

1. заявление;
2. валидна лична карта или валиден паспорт;
3. документ за платена държавна такса;
4. нотариално заверено пълномощно – когато заявлението се подава чрез пълномощник.
При приемане на документите служител на “Пътна полиция” ги проверява за пълнота и дава указания на заявителя относно липсващи или сгрешени документи.
В рамките на срока за изпълнение на услугата служител на “Пътна полиция” извършва справка в съответните информационни масиви на МВР.
Готовото удостоверение, независимо дали е заявлението за него подадено на гише или по електронен път,  се получава в  звеното “Пътна полиция” по постоянен адрес.
Срок за предоставяне: до 30 дни

Такса:
За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 3 лв.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
– На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
– По банков път
– По електронен път


ЗАЯВЯВАНЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ


Услугата се заявява с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) в лично качество или от пълномощник.

За подписване на заявление с КЕП е необходимо:
– за локално подписване – да имате инсталирано приложение BISS на “Борика” АД. Инструкции относно инсталиране и настройка на BISS можете да намерите тук;
– за отдалечено подписване – повече информация можете да намерите тук.

Изисквания към заявителя:

  • Да е български гражданин или чужденец, с уредено право на пребиваване на територията на Р България или гражданин на ЕС, с уредено право на пребиваване на територията на Р България, като притежава: ЕГН-за български гражданин; ЕГН и/или ЛНЧ-за чужденец; ЛН-за гражданин на ЕС.
  • Да има валиден постоянен адрес на територията на Р България за българските граждани и валиден адрес на пребиваване за чужденците/граждани на ЕС;
  • Да има издаден валиден български личен документ.

При стартиране на услугата се извършва автоматична проверка дали заявителят отговаря на условията за нейното предоставяне.

Документи, които се прилагат към заявлението:
– Нотариално заверено изрично пълномощно (ако услугата се заявява чрез пълномощник);

При наличие на връчени и неплатени наказателни постановления и/или електронни фишове по Закона за движението по пътищата и/или по Кодекса за застраховането, издадени на физическото лице-получател на услугата, системата не допуска подаване на заявление за услугата. Дължимите такси могат да бъдат заплатени през Портал за електронни административни услуги на МВР , чрез услугата “Проверка на задължения по ФИШ и НП, с възможност за извършване на плащане по електронен път”.

Подпишете заявлението с електронен подпис (чрез натискане на бутон Подпиши), за да го подадете за обработка към длъжностно лице.

Заявлението за услугата се насочва автоматично към звено „Пътна полиция“ при ОДМВР/СДВР по местоотчет на водача на МПС.

Заплатете по електронен път таксата за изпълнение на услугата чрез средствата, предоствени от Портала. За размера на таксата ще бъдете уведомен с e-mail, след подписване на заявлението от Ваша страна.

ВНИМАНИЕ: Услугата ще бъде изпълнена след заплащане на съответната такса, само чрез използване на механизмите, осигурени от Портала. Електронната услуга не може да бъде изпълнена при заплащане на таксата чрез банка или друг финансов посредник.

Такси:
Таксата за издаване на удостоверение с данни на водач на моторно превозно средство е фиксирана – 5 лв., съгласно чл. 28, ал. 1 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси.

 

Последна актуализация: 03.11.2022 г.