София, България
office@taxiclub.bg

ИЗПИТНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ИЗПИТНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВОДАЧ НА ЛЕК ТАКСИМЕТРОВ АВТОМОБИЛ

Изпитът на кандидатите за придобиване на професионална компетентност “Водач на таксиметров автомобил” се състои от две части.

РЕКЛАМА

 


Първа част:

Решаване на тест съдържащ 20 въпроса, комбинирани от петте модула- Модул 1– 6 бр., Модул 2– 3 бр., Модул 3– 3 бр., Модул 4– 4 бр., Модул 5– 4 бр. Времето за попълване на изпитния тест е 20 минути. Положителна оценка “ДА” се поставя при не повече от два неверни отговора.

Тестовите въпроси са разделени в пет модула:
МОДУЛ 1: Организация за извършване на таксиметров превоз- 70 въпроса
МОДУЛ 2: Експлоатация на автомобила- 40 въпроса
МОДУЛ 3: Работа с таксиметров апарат- 53 въпроса
МОДУЛ 4: Административно- наказателна отговорност- 64 въпроса
МОДУЛ 5: Безопасност на движението- 50 въпроса

ВАЖНО!!! САМО КАНДИДАТИТЕ ПОЛУЧИЛИ ОЦЕНКА “ДА” НА ТЕСТА се допускат до втората част на изпита.

С цел по- добра подготовка на кандидатите публикуваме модулите с всички изпитни въпроси и отговори на първата част от изпита (теста) за придобиване на удостоверение “Водач на лек таксиметров автомобил”, които са изготвени от ИА”Автомобилна Администрация”

Модул 1: Организация за извършване на таксиметров превоз

Модул 2: Експлоатация на автомобила

Модул 3: Работа с таксиметров апарат

Модул 4: Административнонаказателна отговорност

Модул 5: Безопасност на движението

 

Втора част:

Писмен отговор на 3 въпроса- комбинация от всеки раздел по един въпрос. Въпросите се изготвят от съответния директор на дирекция “Автомобилна Администрация” и се поставят на видно място в регионалната дирекция. Директорите на регионални дирекции утвърждават най- малко 10 варианта на комбиниране на въпросите.

Времето за отговор на въпросите е 30 минути.
Положителна оценка се поставя, когато кандидата има не по- малко от 14 точки общо от трите въпроса.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ВЪПРСИТЕ

– Първият въпрос обхваща по важните адреси и телефонни номера на службите с национално /министерства, ведомства и др./ или регионално /община, областна управа, районно полицейско управление и др./ значение на територията на общината, за която кандидатът се явява на изпит. Въпросът се оценяват от 0 до 3 точки. За всеки вярно посочен адрес се получава по една точка(за вярно посочен се счита адресът, за който е посочено точното име на улицата/булеварда, и номера на който се намира обектът).
– Вторият въпрос обхваща адресите на туристически обекти, хотели, театри, кината, опери, болници, висши учебни заведения, ж.п. гари и автогари на територията на общината, за която кандидатът се явява на изпит. Въпросът се оценяват от 0 до 3 точки. За всеки вярно посочен адрес се получава по една точка(за вярно посочен се счита адресът, за който е посочено точното име на улицата/булеварда, и номера на който се намира обектът).

– Третият въпрос е определяне на най- краткия маршрут между два значими обекта на територията на общината, за която се явява на изпит, като предварително са вписани началния и крайния обект. За този въпрос кандидатите могат да използват карта на съответният град. Картата може да бъде собствена (на кандидата) или предоставена от Дирекция “Автомобилна администрация”(ако има налична). Определя се местоположението от където се тръгва и крайната цел, която трябва да е значим обект на територията на общината, за която кандидатът се явява на изпит. Въпросът се оценява от 0 до 10 точки. При вписване на маршрут в съответствие с разработените и утвърдени маршрути, същия се оценява с 10 точки. Когато посочения маршрут не е в пълно съответствие с утвърдения маршрут, за всяка алтернативно посочена улица се отнемат 2 точки. Когато в посочения маршрут са пропуснати една или повече улици, маршрута се оценява с 0 точки. Когато посочения маршрут включва улица, сигнализирана с пътен знак забраняваща влизането на леки автомобили, маршрута се оценява с 0 точки.

ВАЖНО!

Съгласно З А П О В Е Д    № РД-01-156/30.03.2021г. за определяне на редът и начина за провеждане на изпитите за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност и удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил, въпросите и одобрените отговори следва да бъдат поставени на видно място в съответната РД ДАИ. Същите могат да бъдат изискани по реда на Закона за достъп до обществена информация, чрез Заявление за достъп до обществена информация, адресирано до Началника на ИА “Автомобилна администрация”, подадено в деловодството на която и да е Регионална дирекция.