София, България
office@taxiclub.bg

Как се обжалва електронен фиш за превишена скорост

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

 Какво е електронен фиш?

На първо място, нека видим легалната дефиниция на понятието. То се съдържа в § 1 от допълнителни разпоредби на Закона за административните нарушения и наказания („ЗАНН“), възпроизведена и в § 6, т. 63 от ДР на Закона за движение по пътищата („ЗДвП“).

По дефиниция, електронният фиш не е волеизявление на конкретен административен орган, а електронно такова, което единствено се записва върху съответния носител от определено лице, но въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи (станционарни или мобилни камери).

Той изпълнява функциите едновременно на акт за установяване на административното нарушение и наказателно постановление, но само по отношение на правното му действие, не и по отношение на неговите реквизити – законодателят е ограничил изкискуемите реквизити на електронния фиш, като сред тях не фигурира длъжностното лице, което го е издало и дата на издаването му.

Кога се издава електронен фиш?

Електронният фиш се издава за превишена скорост, когато нарушението е установено и заснето със стационарна или мобилна камера. Самата процедура е по-улеснена от тази по издаване на Наказателно постановление по ЗАНН, а реквизитите на електронния фиш са посочени в чл. 189 ал.4 от ЗДвП.
Електронният фиш се издава, когато е установено превишаване на максимално допустимите скорости посочени ЗДвП или въведени със допълнителен пътен знак.

Какви глоби за превишена скорост предвижда ЗДвП?

По-долу представяме таблица на наказанията, които могат да ни бъдат наложени с електронен фиш при превишаване на скоростта в населено и извън населено място.

глоби за превишена скорост

Важно!!!Електронен фиш се издава само когато наказанието не предвижда лишаване от право да се управлява МПС и/или отнемане на контролни точки. Когато наказанието предвижда отнемане на свидетелство за управление на МПС и/или отнемане на контролни точки, процедурата трябва да премине по обикновенния ред – с издаване не Акт за установяване на административно нарушение, въз основа на който се издава и Наказателно постановление.

В какъв срок трябва да се издаде електронният фиш?

За да отговорим на този въпрос, трябва да приложим разпоредбите на чл. 34 ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания („ЗАНН“), съгласно които админитративнонаказатлено производство не се образува, ако е изтекла повече от една година от извършване на нарушението.

Например: Ако на 27 Септември 2018 г. сте шофирали с превишена скорост и мислите че сте заснети от техническо средство, то електронният фиш за превишена скорост следва да бъде издаден до 27 Септември 2019 г.

Обжалване на електронен фиш

Законодателят е предвидил 14-дневен срок за обжалване на електронния фиш, който тече от момента на получаването му. (електронният фиш се връчва с препоръчано писмо с обратна разписка, а в практиката много често се връчва и лично, когато ви проверят на пътя или когато посетите КАТ).

Жалбата се подава до Районния съд, действащ на територията, където е извършено нарушението.

5 ОСНОВАНИЯ ЗА ОТМЯНА НА ЕЛЕКТРОННИЯ ФИШ

Тъй като електронният фиш се издава въз основа на данните получени от стационарните или мобилни камери, трябва да следим дали последните са технически изправни и дали е спазена процедурата по тяхната експлоатация.

Нормативните изисквания за използването на стационарните и мобилни камери са уредени в Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата (нарична по-долу „Наредбата“) и в Закона за Измерванията и в наредбата към него.

ПЪРВО, трябва да проверим дали към момента на установяване на нарушението камерата, с която сме заснети е била технически изправна.

Често в практиката при обжалване на електронен фиш от мобилна камера се установява, че поледната не е преминала първоначална или последваща проверка.

Всяка камера трябва да притежава удостоверение за одобрен тип техническо средство, посочващо датата на одобрение и протокол за проверка на Българския институт по метрология, който удостоверява датата на провеждане на проверката.

Съглано чл. 39 ал. 2 от Закона за Измерванията, първоначалната проверка на средства за измерване има срок на валидност до края на календарната година, следваща годината на проверката, освен ако в Наредбата към закона е определен друг срок. Тук има значение кога е извършена първоначалната проверка и кога камерата е пусната в действие. Обикновено срокът е 12 месеца и преди изтичането му компетентните длъжностни лица от стурктурата на МВР трябва да подадат заявление за периодична проверка, в противен случай съдът може да приеме, че последните не отговарят на изискванията за техническа изправност.

ВТОРО, трябва да проверим кое лице е осъществило проверката. Съгласно чл. 47 ал. 1 т.1-т. 3 от Закона за измерванията, за извършване на проверка на средства за измерване се оправомощават лица, които:

  •  са регистрирани по Търговския закон или са създадени по силата на нормативен акт
  • са трета независима страна за проверките, за които кандидатстват;
  • отговарят на изискванията на чл. 46 от Закона за измерванията.

Определението на  „трета независима страна за проверките, за които кандидатства“  се намират в т. 30 от ДР на Закона за измерванията и съгласно последната, това е лице, което не е участвало в разработката и не произвежда, внася, монтира, ремонтира, притежава или не използва средствата за измерване, за проверката на които кандидатства, и може да гарантира безпристрастност и независимост на персонала си.

Към днешна дата повечето технически средства се проверяват от лаборатория към МВР, макар въпроса до колко последната е трета независима страна да е спорен. Наказващият орган задължително трябва да предостави Заповед на Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, с която да удостовери, че лабораторията е оправомощена да извършва съответните проверки. Ако такава не бъде представена, то са налице основания за отмяна на Електронния фиш.

ТРЕТО, при съпоставяне на данните от електронния фиш и снимковия материал трябва да може ясно да се установи мястото на извършване на нарушението. То трябва да бъде конкретизирано, като се посочи улицата, номера, пътното съоражение и прочие. Ако на снимковия материал се съдържат само географски данни, а в електронния фиш, е посочено, че нарушението е установено на конкретен участък от пътя, то наказващият орган трябва да представи допълнителни доказателства, за да се изясни идентичността на мястото на установяване на нарушението.

Липсата на точното му описание нарушава правото на защита на жалбоподателя и е основание за отмяна на електронния фиш.

ЧЕТВЪРТО, когато получим електронния фиш, трябва да проверим устройството, с което е заснето нарушението, и ако установим, че е било извършено с мобилна камера, има по-голяма вероятност при обжалване на електронния фиш, последният да бъде отменен.

Тук трябва да се провери дали са спазени изискванията на Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г., в частност, дали надлежно е попълнен Протокол за използване на техническото средство със съдържанието, което наредбата предвижда.

След промените в ЗДвп от Март 2015г, електронните фишове могат да бъдат издавани и при употреба на мобилни системи за видеоконтрол в присъствието на контролен орган, стига да са спазени изискванията и процедурата описана в Наредбата.

Важно! Ако снимите са направени с мобилна камера прикрепена към движещ се автопатрул на КАТ, следва административното наказване да се наложи по реда и условията на ЗАНН – да бъдем спрени и да ни се състави акт на място, с описание на констатираното нарушение. Производството продължава с издаване на наказателно постановление, а не с издаване на електронен фиш.

Следователно, ако получите електронен фиш издаден въз основа на данни от мобилна камера прикрепена към движещ се автомобил на КАТ, последният следва да бъде отмнен при обжалване.

ПЕТО, когато електронният фиш е издаден не на собтвеника на МПС, а на лицето, което го е ползвало на съответната дата и час, трябва да се проследи доколко наказващият орган е спазил процедурата по установяване и идентифициране на санкцонираното лице.

Ако се установят нарушения, може да са налице основание за отмяна на електронния фиш.

Важно! Единствените документи, с които може да се запознаем преди да обжалваме електронния фиш са копие от снимката, на която е установено нарушението, както и извършване на проверка в БИМ по номер на техническо средство за издаден сертификат за първоначална регистрация. Останалите документи, които удостоверяват законосъобразност на процедурата по издаване на електронен фиш се предоставят от КАТ след подаване на жалба срещу последния.

Важно! Често на снимката от камерата са заснети повече от едно МПС. Съгласно Наредбата към Закон за измерванията,   конструкцията на скоростомерите трябва да позволява да се индивидуализира МПС, чиято скорост е измерена, включително при едновременно движение на две или повече МПС. Ако скоростомерът не е пригоден да изпълни това изискване, резултатите от измерванията следва да бъдат анулирани, при условие, че две или повече МПС навлизат в областта на измерване едновременно, но с различна скорост.

Отмяна поради изтекла давност

Въпросите свързани с приложението на давността са сложни.
Затова най-общо трябва да запомните, че понастоящем в ЗАНН са регламентирани два вида давност:

  • погасителна давност
  • изпълнителска давност

Изпълнителската давност, има значение, когато електронният фиш вече е влязъл в сила.
Тя се отнася към възможността държавата да събере вече наложеното с електронния фиш наказание – глобата.  Нея ще обсъдим по-долу в статията.

Погасителната давност по чл. 34 от ЗАНН се отнася до административнонаказателното производство в частта, в която се развива пред административнонаказващия орган.
Тези разпоредби засягат сроковете за провеждане на административно-наказателно производство, когато последното е образувано със съставянето на акт за установяване на административно нарушение.
Тъй като производството по издаване на електронен фиш не е типичното двуфазно административнонаказателно производство, което начало се поставя със съставянето на акт за установяване на административно нарушение, то тя рядко намира приложение при обжалването на електронен фиш.

Коя давност да следите при нарушение с електронен фиш?

На практика, възможно е електронният фиш да е издаден в срок, но да не ви бъде връчен през продължителен период от време.
В ЗАНН и в ЗДвП липса специална регламентация за преследвателската давност, която представлява период от време, с изтичането на който се преклудира възможността административно-наказателното преследване да продължи и да се наложи съответно наказание.

Съгласно чл. 11 от ЗАНН за обстоятелствата изключващи отговорността се прилага Наказателният кодекс.

В чл. 80 ал. 1 т. 5 от НК е предвидено, че този срок е три години.

Той започва да тече от датата на извършване на нарушението и се прекъсва, ако се предприемат действия по преследване, например издаване на електронен фиш, опит последният да бъде връчен.
Ако такива действия не бъдат предприети в 3 годишния срок от извършване на деянието, то административно-наказателното производство следва да бъде прекратено, а електронният фиш следва да бъде отменен от съда.

В производството по издаване на електронен фиш по аналогия намира приложение и така наречената абсолютна давност по чл.81, ал.3 от НК.

Той започва да тече от датата на извършване на нарушениетои се прекъсва, ако се предприемат действия по преследване, напримериздаване на електронен фиш, опит последният да бъде връчен.
Ако такива действия не бъдат предприети в 3 годишния срок от извършване на деянието, то административно-наказателното производство следва да бъде прекратено, а електронният фиш следва да бъде отменен от съда.

В производството по издаване на електронен фиш по аналогия намира приложение и така наречената “абсолютна давност” по чл.81, ал.3 от НК.

Мога ли да проверя дали имам издаден електронен фиш?

Не, преди да ви бъде връчен.
В същото време, електронният фиш, който е връчен и не е бил обжалван влиза в сила и се смята за влязло в сила наказателно постановление.

Ако имате съмнения, може да проверите в сайта на Министертво на вътрешни работи дали имате налични задължения за плащане на глоби.

Може ли да се издаде електронен фиш на юридическо лице?

Отговорът е отрицателен.

А как се процедира когато автмобилът е собственост на юридическо лице?

Електронният фиш следва да се издаде на законният представител на юридическото лице (управителя на фирмата или ликвидатора, ако дружеството е в ликвидация) като последният може в 14 дневен срок да представи Декларация, в която да посочи лицето, което е управлявало автомобила. В противен случай, наказанието ще бъде наложено на него.

Задължително ли трябва да се приложи снимка към електронния фиш?

Съдилищата приемат, че не съществува законово задължение органите на МВР да прилагат снимка към изпратения електронен фиш.  След като получите електронния фиш, може да отидете да компетентната териториална дирекция на МВР и поискате да ви бъдат показани записите, за да се уверите, че в действителност сте извършили конкретното нарушение.

Също така, ако решите да обжалвате електронния фиш, тогава може да изисквате представяне на всички документи, необходими за установяване на нарушението.

Изпълнителска давност на електронен фиш за превишена скорост

Може да сте се сблъсквали с една доста неетична практика прилагана от държавната администрация – отивате в дадена институция, за да се снабдите с конкретен документ или да получите административна услуга, и ви се съобщава, че преди това трябва да платите една отдавна наложена глоба. Документът или услугата са „спешни“ и вие заплащате глобата. За жалост, в подобна ситуация се презюмира, че сте платили глобата „доброволно“, и въпреки че давностния срок е изтекъл, нямате право да искате възстановяване на платеното.

Можем ли да не платим наложената ни глоба, ако е изминал определен период от време?

Да, този период се нарична изпълнителска давност – за електронния фиш е2 години и се отброява от момента на връчването му. (ако последният не е бил обжалван)

От друга страна, предприемането на действия по принудително изпълнение за конкретно наложената ни глоба прекъсва давността, като от този момент започва да тече нов двугодишен срок. (например, налагане на запор върху банковите ни сметки)
Ако е обраувано изпълнително производство, не се прилага абсолютната погасителна давност, която е 3 години.

Важно! Предаването на публичното задължение от КАТ към публичния взискател в НАП не е действие по изпълнение на наказанието и не прекъсва давността.

Ако давността е изтекла, трябва да възразим пред публичния изпълнител от НАП, на когото е разпределено събирането на задължението и да искаме отписване на задължението съгласно разпоредбата на чл. 173 от ДОПК. Впоследствие, той е органът, който при наличие на основателно възражение трябва да прекрати изпълнителното производство и да предприеме действия по отписване на задължението. Последното трябва да се отрази като неактивно в данъчно-осигурителната ни сметка и при справка да не се отразява като наше задължение.

Ако последният откаже, може да обжалваме първо по административен ред пред директора на ТД на НАП, а впоследствие и пред съда.

Също така, като доказателство за отписването на задължението, може да искаме от НАП да ни се издаде документ по чл. 88 ал .1 от ДОПК.