София, България
office@taxiclub.bg

Как се става водач на лек таксиметров автомобил

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Желаете да придобиете Удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил?! Тук ще намерите информация как да го направите.

Преди да обясним самата процедура смятаме за необходимо да предоставим повече информация за самата професия.

КАКВО Е “ТАКСИМЕТРОВ ШОФЬОР”?

 Прегледайте насоките и информацията изложени в страницата от линка! Смятаме, че те ще ви бъдат необходими за изграждане на представа за професията, полезни и ценни в процеса на усвояването й. Ако не намирате отговор на въпрос който ви интересува, моля ползвайте контактната форма за връзка с нас.


Реклама

КАКВО СЛЕДВА

Съществуват някои нормативни изисквания. Вие трябва да:
– притежавате свидетелство за управление на моторно превозно средство от категория В;
– не сте осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер или за престъпление по транспорта и/или да не сте лишен/а по съдебен или административен ред от правото да управлявте моторно превозно средство;
– нямате наложени административни наказания за управление на моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително през последната година;
– сте психологически годен по смисъла на чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата;
– имате навършени 21 години.

Изпитите за водач на лек таксиметров автомобил се провеждат на основание НАРЕДБА № 34 за таксиметров превоз на пътници и съгласно Заповед № РД-01-8/12.01.2024 г. относно реда и начина за провеждане на изпитите за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил.  

Компетентен орган по провеждане на изпитите са Областните отдели “Контролна дейност- ДАИ” към Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

В Областен отдел “Автомобилна администрация” се подава заявление за явяване на изпит, към което се прилагат следните документи:
1. Копие на свидетелството за управление на МПС;
2. Свидетелство за съдимост на кандидатите в оригинал – прилага се за лицата, които не са български граждани;
3. Справка за наложени наказания на кандидата от съответната година от съответното звено пътна полиция при Областна дирекция на вътрешните работи, в което водачът се води на отчет;
4. Документ за платена такса (Прилага се в случай, че не са спазени изискванията на ИААА за попълване на данни при плащане по банков път, както и при заявяване на услуги, предоставяни в рамките на работния ден).
* Таксата за явяване на изпит за водач на лек таксиметров автомобил чл. 86 от ТАРИФА №5 за таксите, които се събират в системата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията- 15лв.;

ИЗТЕГЛИ: Заявление за явяване на изпит и издаване на УВЛТА – Приложение 7б към чл. 19, ал. 1

Реда за провеждане на изпитите за “Водач на лек таксиметров автомобил” е определен със Заповед № РД-01-8/12.01.2024 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”. Преди започване на изпита се проверява самоличността на кандидата.

Изпита на кандидатите за придобиване на професионална компетентност “Водач на лек таксиметров автомобил” се състои от две части.

Първата част е решаване на тест, съдържащ 20 въпроса. Изпитните въпроси за изготвяне на тестовете се изготвят в ИА”АА” и са определени съгласно Заповед № РД-01-8/12.01.2024 г.  на Изпълнителния директор на ИА”АА”. Времето за попълване на изпитния тест е 20 мин.

ИЗТЕГЛИ: ИЗПИТНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА ВОДАЧ НА ЛЕК ТАКСИМЕТРОВ АВТОМОБИЛ.pdf

Положителна оценка на първата част от изпита се поставя при не повече от два неверни отговора.

След успешно положен изпит на първата част, кандидатът се допуска до втората част на изпита.

Втората част на изпита включва писмен отговор на три въпроса. Въпросите се изготвят от директора на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, съгласно изискванията на Заповед № РД-01-8/12.01.2024 г. на Изпълнителния директор на ИА”АА” и се променят на всеки три месеца. Времето за отговор на въпросите е 30 мин.

При първия въпрос кандидатът трябва да впише адресите на три предварително посочени в теста служби и институции с национално значение (министерства, ведомства и др.) или регионално значение (община, областна управа, районно полицейско управление, ТД на НАП, ТД на НОИ, болници, автогари и ж.п. гари, Регионални дирекции и поделения на ведомства и институции и др.) на територията на общината, където кандидатът ще извършва таксиметрови превози.

При втория въпрос кандидатът трябва да впише адресите на три предварително посочени в теста туристически обекти, хотели, музеи, театри, кина, опери, учебни заведения и висши учебни заведения, читалища, зоологически градини, делфинариуми, спортни зали и стадиони, на територията на общината, където ще извършва таксиметрови превози.

При третия въпрос кандидатът трябва да впише най-краткия маршрут между два значими обекта на територията на общината, за която се явява на изпит, като в теста предварително са вписани началния и крайния обект. При отговора на този въпрос кандидатите могат да използват пътна карта (осигурена от кандидата или ОО „АА”) (върху която няма допълнителни символи или вписвания).

Първият и вторият въпрос се оценяват от 0 до 3 точки. За всеки вярно посочен адрес се получава по една точка (за вярно посочен адрес се счита адресът, за който е посочено точното име на улицата/булеварда и номера, на който се намира обектът).

Третият въпрос се оценява от 0 до 10 точки. При вписване на маршрут в съответствие с разработените и утвърдени маршрути, същият се оценява с 10 точки. Когато посоченият маршрут не е в пълно съответствие с утвърдения маршрут, за всяка алтернативно посочена улица се отнемат по 2 точки. Когато в посочения маршрут са пропуснати една или повече улици, маршрутът се оценява с 0 точки. Когато посоченият маршрут включва улица, сигнализирана с пътен знак забраняващ влизането на леки автомобили, маршрутът се оценява с 0 точки.

За втората част на изпита – положителна оценка се поставя, когато кандидатът има не по-малко от 14 точки от трите въпроса.

* Водач, притежаващ удостоверение водач на лек таксиметров автомобил издадено за територията на друга община, полага само втората част на изпита.

* Кандидатите издържали първата част от изпита и неиздържали втората, при всяко следващо явяване на изпит полагат само втората част.

Окончателната оценка “Издържал” се вписва на кандидатите получили положителни оценки от двете части на изпита.

Крайния резултат от услугата е придобиване на удостоверение “Водач на лек таксиметров автомобил”, но за целта кандидатът явил се на изпит трябва да е положил успешни двете части на изпита.

Удостоверението за водач на лек таксиметров автомобил се получава лично от притежателя или упълномощено от него лице, след представяне на документ за самоличност и документ за платена такса по чл. 87, т. 4 съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
* За издаване на удостоверение “Водач на лек таксиметров автомобил: чл. 87 от ТАРИФА №5 за таксите, които се събират в системата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията- 4лв.

Удостоверението се получава в съответната регионална дирекция „Автомобилна администрация“ провела изпита, в първия работен ден след провеждането на изпитите.

Заповед № РД-01-8/12.01.2024 г.

ИЗПИТНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ