София, България
office@taxiclub.bg

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ
Обн., ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г., в сила от 17.09.1999 г., изм. и доп., бр. 11 от 31.01.2002 г., изм., бр. 45 от 30.04.2002 г., изм. и доп., бр. 99 от 11.11.2003 г., в сила от 12.12.2003 г., изм., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 88 от 4.11.2005 г., изм. и доп., бр. 92 от 18.11.2005 г., в сила от 18.11.2005 г., изм., бр. 95 от 29.11.2005 г., в сила от 1.03.2006 г., изм. и доп., бр. 102 от 20.12.2005 г., бр. 103 от 23.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 85 от 20.10.2006 г., в сила от 20.10.2006 г., изм., бр. 92 от 14.11.2006 г., в сила от 14.11.2006 г., бр. 102 от 19.12.2006 г., изм. и доп., бр. 42 от 29.05.2007 г., бр. 80 от 5.10.2007 г., в сила от 5.10.2007 г., доп., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм., бр. 102 от 28.11.2008 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., доп., бр. 41 от 1.06.2010 г., изм. и доп., бр. 17 от 25.02.2011 г., изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 50 от 3.07.2012 г., в сила от 3.07.2012 г., доп., бр. 60 от 7.08.2012 г., в сила от 7.08.2012 г., изм. и доп., бр. 99 от 14.12.2012 г., изм., бр. 103 от 28.12.2012 г., в сила от 1.01.2013 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 23 от 8.03.2013 г., в сила от 8.03.2013 г., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм., бр. 11 от 7.02.2014 г., в сила от 30.12.2013 г., изм. и доп., бр. 60 от 22.07.2014 г., изм., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., бр. 107 от 24.12.2014 г., в сила от 1.01.2015 г., бр. 14 от 20.02.2015 г., доп., бр. 60 от 7.08.2015 г., изм., бр. 81 от 20.10.2015 г., в сила от 1.04.2016 г., бр. 100 от 18.12.2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. и доп., бр. 32 от 22.04.2016 г., в сила от 1.04.2016 г., изм., бр. 58 от 26.07.2016 г., бр. 59 от 29.07.2016 г., в сила от 1.08.2016 г., изм. и доп., бр. 9 от 26.01.2017 г., бр. 93 от 21.11.2017 г., бр. 62 от 27.07.2018 г., в сила от 28.01.2019 г., бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 28.06.2019 г., бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., бр. 60 от 7.07.2020 г., в сила от 7.07.2020 г., бр. 71 от 11.08.2020 г., в сила от 11.08.2020 г., бр. 108 от 22.12.2020 г. изм., бр. 21 от 12.03.2021 г., изм. и доп., бр. 22 от 16.03.2021 г., изм., бр. 23 от 19.03.2021 г., в сила от 19.03.2021 г

НАРЕДБА № 34 от 1999 г. ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ
Издадена от министъра на транспорта
Обн. ДВ. бр.109 от 14 Декември 1999г., изм. ДВ. бр. 50 от 20 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.95 от 21 Ноември 2000г., изм. ДВ. бр.30 от 22 Март 2002г., изм. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.29 от 9 Април 2004г., изм. ДВ. бр.111 от 21 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.23 от 18 Март 2005г., изм. ДВ. бр.58 от 15 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.46 от 6 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.99 от 8 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.103 от 7 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.73 от 20 Септември 2011г., изм. ДВ. бр.13 от 14 Февруари 2012г., доп. ДВ. бр.69 от 11 Септември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 12 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 17 Април 2018г., изм. ДВ. бр.53 от 26 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.9 от 2 Февруари 2021г.

НАРЕДБА №35 ЗА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕЛЕКТРОННИТЕ ТАКСИМЕТРОВИ АПАРАТИ С ФИСКАЛНА ПАМЕТ 
Издадена от Министерството на транспорта, Министерството на финансите и Държавната агенция по стандартизация и метрология
обн., ДВ, бр. 97 от 9.11.1999 г., в сила от 9.11.1999 г., изм. и доп., бр. 95 от 21.11.2000 г.

ЗАПОВЕД № № РД-01-156/30.03.2021г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА РЪКОВОДИТЕЛ НА ТАКСИМЕТРОВА ДЕЙНОСТ И УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВОДАЧ НА ЛЕК ТАКСИМЕТРОВ АВТОМОБИЛ
Издадена от изпълнителният директор на ИА “Автомобилна администрация”

ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА 
Обн., ДВ, бр. 20 от 5.03.1999 г., в сила от 1.09.1999 г., последно изм., доп., бр. 109 от 22.12.2020 г., в сила от 23.12.2021 г.