София, България
office@taxiclub.bg

Отписване на водачи от списъка към удостоверението за регистрация на търговец

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Условия 


Отписване на водачи от списъка към удостоверението за регистрация на търговец се извършва чрез подаване на заявление от регистрирания търговец;

Документи


За отписване на водачи от списъка към удостоверението за регистрация на търговец,  търговецът или собственика/ползвателя, вписан в свидетелството за регистрация на превозното средство подава заявление до  по образец (приложение № 5г към Наредба № 34) до кмета на общината по регистрация.

Вътрешен ход на процедурата


Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице извършват промените в списъците към удостоверението за регистрация в 7-дневен срок от подаването на заявлението. Извършените промени се отразяват в съответния списък към удостоверението за регистрация и на заявителя се издава актуализиран списък.

Цена


Определя се от Общински съвет по регистрация на търговеца

Изтегляне на приложения


Приложение 5г- Заявление за отписване на превозни средства и/или водачи от списъка/списъците към удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз